20/01/2021 4:22:18            

 
  

Frais de déplacement

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

 

HOOFDSTUK I. Juridisch kader

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

 

HOOFDSTUK II. Toepassingsgebied

 

Artikel 2

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair sub-comité voor de verhuizing.

 

§2. Het paritair sub-comité voor de verhuizing is

bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk

handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

 

 

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

 

Onder "verhuisactiviteiten" wordt verstaan : elke

verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei

 

Het paritair sub-comité voor de verhuizing is niet

bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten.

 

Hoofdstuk III. Bijdrage in de vervoerskosten

 

Afdeling 1 – Verplaatsing met het openbaar vervoer

Artikel 3

§1. Voor de werknemers die gebruik maken van het door de NMBS georganiseerd openbaar vervoer, wordt de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het vervoerbewijs, opgetrokken tot 70 % van de prijs van de treinkaart in 2de klasse voor de overeenstemmende afstand en dit vanaf de 1ste kilometer.

 

§2. Ook wanneer de werknemers gebruik maken van een ander gemeenschappelijk openbaar vervoer dan het treinvervoer, wordt de welkgeversbijdrage in de prijs van de abonnementen tot 70% van de reële kosten opgetrokken.

 

Deze bepaling geldt zowel wanneer de prijs in verhouding staat tot de afstand als wanneer de prijs een eenheidsprijs is.

 

§3. Indien de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein (2de klasse) en één of meer andere gemeenschappelijke vervoer-middelen, wordt de bijdrage van de werkgever eveneens vastgesteld op 70% van de reële kostprijs.

 

Deze bepaling geldt zowel wanneer één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het geheel van de afstand (dus zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt opgemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel) als wanneer meerdere vervoerbewijzen voor het geheel van de afstand worden afgeleverd. In dit laatste geval wordt een opsomming gemaakt van de patronale bijdragen voor elk apart vervoersbewijs

 

§4. De resultaten van de berekening van 70% van de treintarieven tweede klasse bepaald voor het jaar 2019, worden opgenomen in de tabel 1 als bijlage 1 aan deze overeenkomst.

 

§5. De bepalingen opgenomen in artikelen 7 tot 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad 19/9 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers zijn onverminderd van toepassing.

 

Afdeling 2 – Verplaatsing met een

privé-vervoermiddel

 

Artikel 4

§1. De werklieden en werksters die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats hebben eveneens recht, ten laste van de werkgever op een terugbetaling van 60% van de normale prijs van een treinkaart, geldend als sociaal abonnement tweede klasse van de NMBS voor de corresponderende afstand, heen en terug, afgelegd door de openbare vervoersdienst tussen de woonplaats en de werkplaats, wanneer het uur van aanvang of beëindiging van het werk, of wanneer de plaats van de exploitatiezetel van de onderneming waarvan zij afhangen niet of niet meer toelaat van het openbaar vervoer gebruik te maken.

 

§2. Op 1 juli 2020 worden de woordendie woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats” in §1 van dit artikel, opgeheven.

 

§3. De resultaten van de berekening voor de tussenkomst in het privévervoer van 60% van de treintarieven tweede klasse bepaald   voor het jaar 2019, worden opgenomen in de tabel 2 als bijlage 2 aan deze overeenkomst.

 

Afdeling 3 – Verplaatsing per fiets

 

Artikel 5

§1. De werklieden en werksters die zich tussen de woonplaats en de werkplaats per fiets verplaatsen ontvangen vanaf 01.07.2019 een bedrag van 0,20 euro/km

 

§2. De werklieden en werksters die zich tussen de woonplaats en de werkplaats per fiets verplaatsen ontvangen vanaf 01.07.2020 een bedrag van 0,24 euro/km

 

Afdeling 4 – Algemene bepalingen

 

Artikel 6

Onverminderd de regelingen vastgesteld bij de artikelen 3, 4 en 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn gunstiger voorwaarden inzake vervoer en terugbetaling van vervoerskosten die op het vlak van de onderneming werden afgesproken, van toepassing.

 

Artikel 7

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst houden in dat de werklieden en werksters geen aanspraak kunnen maken op de betaling van vervoerskosten wanneer de werkgever met eigen middelen of door zijn tussenkomst het vervoer van zijn werklieden en werksters kosteloos verzekert.

 

Hoofdstuk V - Opheffingsbepalingen

 

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (KB 04.09.2002 – BS 18.10.2002 – nr 59010/CO/140.05).

 

Hoofdstuk VI - Geldigheidsduur

 

Artikel 9

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 – met uitzondering van artikel 4,§2 en artikel 5,§2 die in werking treden op 1 juli 2020, en is gesloten voor onbepaalde duur.

 

§2.Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

 

 

 


 


CHOMAGE POUR FORCE MAJEURE CORONA : voir rubrique AVANTAGES SOCIAUX - Allocation complémentaire de chômage.


Formation professionnelle dans le cadre de la loi concernant le travail faisable et maniable     CLIQUEZ ICI

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ Fonds Social Déménagements, cliquez-ici

Depuis le 01.09.2012 l'indemnité R.G.P.T. s'élève à € 1,12 par heure de service.

Barème de salaire minimum d'application à partir du 01/12/2020 (38h/semaine), voir rubrique "Conditions de travail".

A partir du 01/12/2020 les montants pour l'indemnité de séjour et l'indemnité d'éloignement seront indexés au premier décembre:

l'indemnité de séjour :
Logement et petit déjeuner: € 17,1762
Repas de midi: € 13,7623
Repas du soir: € 11,9809

A partir du 1er décembre 2020 l'indemnité d'éloignement s'élève à € 3,3187 et la prime de flexibilité à € 3,3187Contactez-nous