19/01/2021 13:56:02            

 
  

Tegemoetkoming bij overlijden

 

 Het sectoraal pensioenreglement voorziet dat in geval van vroegtijdig overlijden de opgebouwde reserve uitbetaald wordt aan de begunstigde(n) van de overledene.

 

Daarboven wordt het volgende voorzien in het solidariteitsreglement :

In geval van overlijden vanaf de inwerkingtreding van het solidariteitsreglement van een aangeslotene bij het sectorale pensioenreglement tijdens de beroepsloopbaan, en behalve wettelijk voorziene uitsluitingen, een aanvullende uitkering in rente voor zover de werknemer op het ogenblik van het overlijden nog steeds in dienst is van een werkgever zoals gedefinieerd in artikel 1 van het pensioenreglement. Deze rente is gelijk aan het bedrag dat bekomen wordt door de omzetting van een kapitaal van € 1.239 of € 2.478 ingeval het overlijden te wijten is aan een ongeval, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 28 van de WAP (Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen).  Indien de aldus bekomen rente echter lager is dan € 500, geïndexeerd conform de modaliteiten beschreven in artikel 28, §2 van de WAP, wordt in plaats van de rente het kapitaal van € 1.239 of € 2.478 éénmalig uitbetaald.

 

 

overlijden tengevolge van

  1. een ziekte of ongeval verschillend van een arbeidsongeval of een ongeval op weg van en naar het werk: 
    € 1239
  2. een arbeidsongeval of een ongeval van en naar het werk: € 2478

De rechthebbende heeft het recht om, indien de rente >500€ is, de omvorming van het kapitaal naar een rente te vragen.

 

Wat moet de begunstigde doen:

De begunstigde bezorgt een uittreksel van de overlijdensakte aan de verzekeringsmaatschappij Integrale die de verdere uitbetalingsmodaliteiten op zich neemt (adres : Integrale - T.a.v. Mevrouw Carine Veneziano - Place Saint-Jacques 11, Bte 101 - 4000 Liège.

Wat moet de werkgever doen:

Het volstaat dat de werkgever de rechthebbende informeert. De betaling gebeurt rechtstreeks door de verzekeraar.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons