20/01/2021 4:24:35            

 
  

Tussenkomst medische en fiscale kosten 'rijgeschiktheidsattest'

Medische rijgeschikheidsvoorwaarden voor het behalen of vernieuwen van het rijbewijs volgens Europees model. Financiële tussenkomsten vanwege het Sociaal Fonds

De Europese richtlijn van 29 juli 1991 (91/439/EEC) inzake aanpassing van het nationaal rijbewijs aan het Europees model werd pas in 1998 in de Belgische wetgeving (K.B. 23-3-1998) getransposeerd. Voor alle duidelijkheid hierna allereerst een overzicht van de in het beroepsvervoer voorkomende voertuigcategorieën en dito rijbewijzen. De categorieën D, D+E, D1 en D1+E (personenvervoer) laten we hier buiten beschouwing.

 • Categorie B
  Motorvoertuigen met een MTM van ten hoogste 3 500 kg en met ten hoogste 8 zitplaatsen (bestuurder niet meegerekend); aan deze voertuigen kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM van ten hoogste 750 kg.
  Samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van cat. B en een aanhangwagen, waarbij de MTM van het samenstel niet meer dan 3 500 kg bedraagt en de MTM van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkend voertuig.
 • Categorie B+E
  Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van cat. B (max 3 500 kg) en een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg (samenstel dat niet onder cat. B valt).
 • Categorie C
  Motorvoertuigen met een MTM van meer dan 3 500 kg; aan de motorvoertuigen van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld waarvan de MTM niet meer dan 750 kg bedraagt.
 • Categorie C+E
  Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie C en een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg.
 • Subcategorie C1
  Motorvoertuigen waarvan de MTM meer dan 3 500 kg, doch ten hoogste 7 500 kg bedraagt; aan de motorvoertuigen van deze subcategorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een MTM van ten hoogste 750 kg.
 • Subcategorie C1+E
  Samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van subcategorie C1 en een aanhangwagen met een MTM van meer dan 750 kg, mits de MTM van het aldus gevormde samenstel ten hoogste 12 000 kg bedraagt en de MTM van de aanhangwagen de ledige massa van het trekkende voertuig niet overschrijdt.

(MTM = maximaal toegestane massa)

De minimum leeftijdsgrenzen voor het verkrijgen van een rijbewijs zijn vastgesteld op:

 • 18 jaar voor de categorieën B, B+E en voor de subcategorieën C1 en C1+E;
 •  21 jaar voor de categorieën C, C+E. Evenwel kan elke kandidaat van ten minste 18 jaar een rijbewijs C en C+E verkrijgen, op voorwaarde dat hij houder is van een getuigschrift van vakbekwaamheid goederenvervoer zoals bedoeld in art. 59.2 van het KB van 01.12.1975

Rechtstreeks gevolg van deze Europese harmonisering van het rijbewijs in alle EU-lidstaten, zijn o.a. de nieuwe procedures voor de medische selectie van de kandidaten voor het behalen of het behouden van het rijbewijs. Het komt er op neer dat het “bewijs van medische schifting” als afzonderlijk attest werd afgeschaft en vervangen door een rijgeschiktheidsattest.

Zowel kandidaten als bezitters van een rijbewijs C, C+E, C1 of C1+E dienen te beschikken over een rijgeschiktheidsattest model XI. Dit model wordt afgeleverd door de arts van de keurende medische diensten en de inhoud ervan wordt door de bevoegde diensten van de gemeente op het rijbewijs aangebracht. Dit rijbewijs heeft dan een beperkte geldigheidsperiode van 5 jaar (3 jaar voor bestuurders die 50 zijn of ouder).

Eens de op rijbewijs vermelde geldigheidsduur verstreken, is het ook echt niet meer geldig: wie dan nog een voertuig bestuurt, is ook niet verzekerd, zelfs al is het verzekeringsbewijs wel geldig. Bovendien is er dan het reële risico op gevangenisstraf, zware geldboetes, definitieve intrekking van het rijbewijs... Vandaar de noodzaak om tijdig, zeker drie maand voor de vervaldatum, de verlengingsprocedure te starten.

Vereenvoudigd doen zich voor de houders van een rijbewijs C en/of C+E volgende situaties voor:

tot 30 maart 2004

 • Houders van een rijbewijs, afgeleverd vóór 1 januari 1989 zijn tot 30-03-04 vrijgesteld van een bewijs van medische schifting voor de categorie waarvoor zij het rijbewijs hebben;
 • Bestuurders nog in het bezit van een afzonderlijk bewijs van medische schifting, bekomen tussen 1995 en 1998: rijbewijs geldig tot vervaldatum attest medische schifting (hoe dan ook uiterlijk 30-03-04);
 • Bestuurders in het bezit van een rijbewijs, bekomen op basis van een rijgeschiktheidsattest, afgeleverd vanaf 1998 en geldig voor 5 of 3 jaar.

vanaf 31 maart 2004
Alle bestuurders in het bezit van een rijbewijs gekoppeld aan een rijgeschiktheidsattest dat in functie van de leeftijd na 5 of 3 jaar moet worden vernieuwd.

De kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E (of voor de subcategorieën C1, C1+E) moet een algemeen geneeskundig én een oogonderzoek ondergaan dat vaststelt of hij voldoet aan de voorgeschreven normen. Deze onderzoeken worden afgelegd voor een geneesheer

 • van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst;
 • van een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst;
 • van het "Office communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi", van de VDAB of van het "Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle";
 • van de medische dienst van het leger;
 • van een psycho-medisch-sociaal centrum;
 • van de medische dienst van de federale politie.

De aanvrager legt aan de onderzoekende geneesheer een verklaring voor waarin hij op zijn woord van eer bevestigt, bij zijn weten niet aangetast te zijn door een aandoening die het normaal besturen van een voertuig zou kunnen verhinderen of belemmeren en deelt het resultaat mee dat hij bekwam bij een eventueel vorig geneeskundig onderzoek. Hij legt bovendien het voorgeschreven verslag van een oogarts voor.
De geneesheer in kwestie levert aan de aanvrager (al dan niet) een rijgeschiktheidsattest model XI af dat dan de basis vormt voor de aanvraag of de verlenging van het rijbewijs.

Volgens art. 43 van het K.B. van 23-03-93 is dit rijgeschiktheidsattest eveneens vereist voor de bestuurders (óók indien houders van een rijbewijs B en/of B+E!) die met name instaan voor het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid. M.a.w.: bestuurders die in opdracht van hun verhuisfirma b.v. met een voertuig van minder dan 3 500 kg MTM ook collega’s vervoeren, dienen te beschikken over een rijgeschiktheidsattest om hun rijbewijs B en/of B+E te verlengen.

In de sector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten dient de werkgever de kosten voor het voorgeschreven geneeskundig onderzoek en het oogonderzoek te betalen of aan de werknemer terug te betalen.

Op basis van de CAO die op 1 januari 2001 in werking trad, kan de werkgever de medische en fiscale kosten geheel of gedeeltelijk recupereren via het Sociaal Fonds Verhuizingen.

De betrokken werknemers moeten als arbeider aangegeven zijn in de RSZ- categorie 084 en in het bezit zijn van een P-verhuizerskaart.
 
Indien de werkgever kosten voor het rijgeschiktheidsattest van zijn arbeiders-chauffeurs heeft betaald, kan aan de hand van het degelijk ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie rubriek "Formulieren"), hiervoor de bij CAO voorziene tussenkomst van het Sociaal Fonds aanvragen.
 
Dit formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van:
-       de factuur of kostennota betreffende het wettelijk voorgeschreven oogonderzoek van een chauffeur met rijbewijs C/CE
       waarop de naam van de betrokken arbeider-chauffeur is vermeld;
-       de factuur of kostennota betreffende het wettelijk voorgeschreven medisch onderzoek van een chauffeur met rijbewijs C/CE
      waarop de naam van de betrokken arbeider-chauffeur is vermeld;
-       het rijgeschiktheidsattest waarop de naam van de betrokken arbeider-chauffeur is vermeld;
-       het nieuwe rijbewijs dat aan de betrokken arbeider-chauffeur werd afgeleverd.
 
De financiële tussenkomst van het Sociaal Fonds is beperkt tot een maximaal bedrag van:
-       € 39,66 voor het oogonderzoek
-       € 42,14 voor het medisch onderzoek
-       € 11,16 voor de retributie rijbewijsaanvraag (vroeger “fiscale zegels”)
 
Indien het bedrag van de factuur of de kostennota van de betrokken onderzoeken evenwel lager is dan de maximale tussenkomst, wordt de tussenkomst beperkt tot het bedrag van deze factuur of onkostennota.

Volledigheidshalve kunnen we hier tot slot nog aan toevoegen dat wat de "gewone", particuliere, nieuwe of bestaande rijbewijzen B en/of B+E betreft, de houder van het rijbewijs zelf zijn medische geschiktheid tot het besturen van een voertuig beheert door een verklaring op erewoord. Deze verklaring omvat een gedeelte betreffende de algemene lichamelijke en psychische geschiktheid en een gedeelte betreffende het gezichtsvermogen; hij wordt geacht zelf, indien nodig, een geneesheer naar zijn keuze te raadplegen.

De rijbewijzen B en B+E zijn geldig voor onbepaalde duur of, desgevallend, voor de door de geneesheer aangegeven duur.

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons