23/05/2019 1:11:31            

 
  

Stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

PROCEDURE aangaande de terugbetalingsaanvraag- en modaliteiten van de aanvullende uitkering STELSEL VOOR WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG.


Wie heeft recht :

Zie CAO.

 
Wat moet de kandidaat bruggepensioneerde doen:
1.          ontslagen zijn door de werkgever, behalve om dringende reden;
2.          uitdrukkelijk kennis geven aan zijn werkgever om van het conventioneel brugpensioen te kunnen genieten
             (bij voorkeur per aangetekend schrijven).
 
Waarop heeft de bruggepensioneerde recht:
De bruggepensioneerde heeft recht op een vertrekpremie bij brugpensioenstelling (zie rubriek 'Sociale voordelen')
en op een aanvullende brugpensioenuitkering verschuldigd door de werkgever waarvan het bruto bedrag gelijk is
aan de helft van het verschil tussen het netto referteloon en de werkloosheidsuitkering. 
 
Het bruto- refertedagloon wordt bekomen door het bruto RSZ-loon van de effectief gepresteerde dagen van de
laatste 12 gewerkte maanden te delen door het aantal effectief gepresteerde dagen in deze periode.
 
Het bruto- refertedagloon wordt in het 5-dagen uurrooster vermenigvuldigd met 65/3 en in het 6-dagen uurrooster
met 78/3. Zo bekomt men het bruto- refertemaandloon.
 
Het bruto- refertemaandloon (begrensd zoals bepaald in artikel 6 NAR-CAO nr.17) wordt verminderd met de
persoonlijke RSZ-bijdragen en de normale bedrijfsvoorheffing. Het netto- refertemaandloon dat zo wordt
berekend, wordt op de euro naar boven afgerond.
 
Voor deeltijdse werknemers die voor de werkloosheid gelijkgeschakeld worden met een voltijdse werknemer, zal
ook het netto- referteloon door de werkgever berekend worden op voltijdse basis.
 
De bruggepensioneerde zal van het conventioneel brugpensioen kunnen genieten tot op de datum waarop zijn
wettelijk pensioen aanvangt.
 
Wat moet de werkgever doen:
 
I. Inleiding van de terugbetalingsaanvraag.
 
De werkgever dient, na aanvang van het brugpensioen, de volgende documenten te bezorgen aan het Sociaal
Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten:
 
1.         Een inlichtingenblad betreffende de identiteit van de bruggepensioneerde en van de werkgever alsook de
            berekening van de aanvullende uitkering (CBP58-01 en CBP58-02 in bijlage).
2.         Het getuigschrift door de RVA uitgereikt en ingevuld, waarin deze de indienstneming van een volledig
            uitkeringsgerechtigde werkloze bevestigt ter vervanging van de bruggepensioneerde.
3.         Een getuigschrift waarin de RVA de personen ten laste van de bruggepensioneerde bekend maakt.
4.         Een kopij van de individuele rekening van de arbeider voor de laatste 12 maanden.
 
Na ontvangst van het dossier ziet het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en
hun aanverwante activiteiten de aanvragen na en deelt het toegekende dossiernummer mede aan de werkgever.
 
II. Terugbetaling aan de werkgever .
 
Op het einde van elk kalenderkwartaal stuurt de werkgever de formulieren CBP58-03 & CBP58-04 terug naar
het Sociaal Fonds, waarin hij verklaart dat hij de aanvullende uitkeringen aan de betreffende bruggepensioneer-
de(n) heeft betaald. Hij voegt hier een kopie bij van het betalingsbewijs van de aanvullende uitkering.
 
De terugbetaling door het Sociaal Fonds aan de werkgever van de aanvullende brugpensioenuitkering en diens
hoofdelijke werkgeversbijdrage, zullen binnen de 30 dagen gebeuren, op basis van deze documenten.
 
De werkgever bezorgt elk jaar aan het Sociaal Fonds een kopie van het formulier waarin het betalend organisme
de personen ten laste en de werkloosheidsuitkering van de bruggepensioneerde bekend maakt. Dit formulier
wordt jaarlijks in de loop van de maand april, door de uitbetalingsorganismen aan de werkgever bezorgd.
 
Verjaring van de terugbetalingsverplichtingen.
De aanvraag voor de terugbetaling van de aanvullenden brugpensioenuitkering en diens hoofdelijke werkgevers-
bijdrage moeten binnen de 6 maanden na het verstrijken van het betrokken kalenderkwartaal aan het Sociaal
Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten gericht worden,
zo niet kan het Sociaal Fonds weigeren de terugbetaling te doen.

 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2018(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons