18/10/2019 8:36:23            

 
  

Eindejaarspremie

 

Betaalbaar sedert 2012 :

170 x werkelijk betaald uurloon maand dec.  x  aantal maanden arbeidsprestatie
                                                12


                                                Dertiende maand komt overeen met een aantal uren die in een overeenkomst bepaald worden.

 • Dat aantal uren wordt gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden arbeidsprestatie tijdens het jaar.
 • Elke maand waarin 14 kalenderdagen arbeidsprestatie wordt geleverd, wordt als een volledige maand beschouwd.
 • Het totaal bedrag kan per dag onwettige afwezigheid met € 1,24 worden verminderd.
 • De dagen verlof en de dagen gedeeltelijke werkloosheid worden met dagen arbeidsprestaties gelijkgesteld.
 • Het referteloon voor deze uren is gelijk aan deze die werkelijk betaald wordt in de maand december van het betrokken jaar.
 • De betaling wordt uiterlijk op de laatste werkdag van de maand december verricht.

Wie heeft recht:

de werklieden en werksters die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. op de datum van de betaling, werkelijk tewerkgesteld zijn in de onderneming;
 2. op het ogenblik van de betaling, minstens zes maanden anciënniteit hebben in de onderneming;

Hebben eveneens recht:

 1. de betrokken werknemers die tijdens het betrokken kalenderjaar het  stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers hebben bekomen of werden gepensioneerd;
 2. de rechthebbenden van de betrokken werknemers  overleden in het betrokken kalenderjaar;
 3. de betrokken werknemers die werden ontslagen om elke andere reden dan in deze vermeld in 2) van artikel 6.
 4. de betrokken werknemers waarvan er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst door overmacht. Als referteperiode en prorata basis wordt het laatste kalenderjaar genomen waarin er effectieve prestaties zijn geweest.

Wie heeft geen recht:

de werklieden en werksters:

 1. die vrijwillig de onderneming hebben verlaten;
 2. die werden ontslagen zonder opzegging en dit om dringende reden;
 3. die, gedurende meer dan zes maanden ziek waren, en genoten hebben van de gehele vergoeding welke het Sociaal Fonds voor een zelfde ziekte heeft voorzien.

 

NIEUWE CAO's gesloten 26/09/2019 - ZIE RUBRIEK CAO (Syndicale premie, Bijdrage in de vervoerskosten, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, Tijdskrediet met motief en landingsbanen.

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/09/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.Mail ons