20/01/2021 3:35:18            

 
  

Dimona-procedure

DIMONA: procedure en voordelen van de verplichte elektronische tewerkstellingsaangifte

Sinds 1 oktober 2001 moet elke werkgever uit de transportsector, ressorterend onder het paritair comité 140, en dus ook uit de verhuissector (RSZ kengetal 084), onmiddellijk elektronisch bij de RSZ aangifte doen van iedere werknemer die hij aanwerft of die zijn bedrijf verlaat. Dit geldt voor zowel voor de arbeiders (P én S-kaarten), de bedienden als de studenten. DIMONA is wel degelijk bedoeld om de administratieve verplichtingen van de werkgevers te vereenvoudigen:

  • Bijhouden van het personeelsregister valt weg vanaf het moment van gebruik van de Dimona-procedure. Het personeelsregister blijft enkel bestaan om de indiensttredingen die van vóór Dimona dateren te retraceren.         
  • Kopieën van studentenovereenkomsten moeten niet meer worden overgemaakt aan de Sociale Inspectie.           
  • Met de registratie van een eerste werknemer via Dimona, wordt een nieuwe werkgever meteen automatisch bij de RSZ ingeschreven.

Bovendien kan de werkgever te allen tijde on line zijn personeelsgegevens raadplegen. Het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ geldt als identificatie.

Opgelet: het verplicht gebruik van de verhuizerskaarten 'P' (voor tewerkgestelden van onbepaalde duur) en 'S' (voor tewerkgestelden van bepaalde duur) blijft onverminderd in voege. Het gebruik van de vroegere individuele kaarten (roze kaarten) is sinds Dimona afgeschaft.

Via Dimona dient u aan de RSZ volgende gegevens over te maken:

1. Aangifte van indiensttreding

De melding van indienstneming moet gebeuren uiterlijk op het moment waarop de werknemer begint te werken. Voor werknemers die reeds in dienst zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van het Dimona-systeem, dient geen indienstmelding te gebeuren. De RSZ vult zelf de Dimona-gegevensbank aan, op basis van de voorbije kwartaalaangifte. Voor alle zekerheid toch controleren of u alle werknemers die voorkomen in uw personeelsregister, ook terugvindt in de Dimona-aangifte Als er een werknemer op de lijst ontbreekt, kan u alsnog voor die ontbrekende werknemer een extra Dimona-aangifte doen.

De aangifte van indiensttreding omvat de volgende gegevens:

  • het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ en bij ontstentenis hiervan (indien b.v. nog niet toegekend), zijn juiste en volledige identiteit;    
  • het identiticatienummer van de sociale zekerheid van de werknemer (nummer van 11 cijfers dat zich rechts boven op de SIS-kaart bevindt) of, bij ontstentenis hiervan, zijn naam, voornamen, geboorteplaats en -datum en zijn adres;
  • het nummer van de SIS-kaart van de werknemer;
  • de datum van indiensttreding;
  • het nummer van het paritair comité (verhuizingen, meubelbewaring en/of aanverwante activiteiten = 140.05)

Dimona-aangifte van arbeiders die voor bepaalde duur worden aangeworven (houders van S-kaarten dus):
bij een contract van bepaalde duur, dient de begin- en einddatum van het contract te worden ingegeven in het Dimona-systeem. In tegenstelling tot wat sommige sociale secretariaten beweren, dient bij de Dimona-aangifte het aantal te presteren uren op voorhand niet te worden meegedeeld, enkel de periode van het contract.
Studenten op stage of onder leerovereenkomst zijn uitzonderingen voor Dimona en moeten niet worden aangegeven.

Binnen de 10 dagen na ontvangst van de aangifte, krijgt u van de RSZ een code toegestuurd, samen met een overzicht van de ontvangen gegevens. Eventuele correcties of aanpassingen dient u binnen de 5 dagen na ontvangst van dit bericht door te geven. Het door de RSZ toegestuurde bericht geldt dus als wettelijk bewijs dat u de aangifte correct hebt uitgevoerd. U moet dit bericht gedurende zes maanden bijhouden (conform K.B. van 8-8-1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten).

Wat moet er gebeuren als een Dimona-aangifte bij indiensttreding werd gemaakt voor een werknemer die niet opdaagt ? Behalve als het gaat om een afwezigheid waarvoor een verplichte vergoeding moet worden uitgekeerd, dient de aangifte van indiensttreding te worden geannuleerd en dit uiterlijk op de dag van de voorziene indiensttreding.

2. Aangifte van uitdiensttreding

Bij de uitdienstmelding geeft u uw Dimona-code op en de einddatum van de arbeidsrelatie, ten laatste op de eerste werkdag na het einde van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de wijze waarop deze beëindigd werd. Deze uitdienstmelding moet gebeuren voor elke uitdiensttreding, telkens ook in geval van werkonderbrekingen door houders van S-kaarten, ook indien de betrokken werknemers reeds in dienst waren vóór de Dimona-verplichting.

Procedure

Het Dimona-systeem werkt uitsluitend elektronisch, dus geen enkele aangifte kan per post of per fax gebeuren.

Voor wie slechts een beperkt aantal Dimona-aangiften te doen heeft, is de internetapplicatie de gebruiksvriendelijkste oplossing. U heeft dan geen bijzondere software nodig, vermits u gebruik maakt van een toepassing op de website zelf: www.sociale-zekerheid.be.

Voor gebruik van deze interactieve internetapplicatie dient u enkel te beschikken over een PC met internettoegang en een standaard browser-programma. Verder is er ook de mogelijkheid om de aangifte telefonisch te doen, naar model van de phone banking formule: u vormt het nummer van de zgn. 'vocal server' (02 511 51 51) en beantwoordt de gestelde vragen met de druktoetsen van uw telefoontoestel.

Werkgevers die hoge aantallen Dimona-aangiften te doen hebben, kunnen deze klus echter beter en efficiënter overlaten aan een sociaal secretariaat, dat dan gebruik maakt van een speciaal voor grote gebruikers ontwikkeld systeem van bestandsoverdracht.

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons