19/01/2021 12:25:53            

 
  

Werken met P- en S-verhuizerskaarten

P-verhuizerskaarten en hun sociaal-financiële voordelen

De in de verhuissector sterk ingeburgerde P-verhuizerskaarten hebben, zoals bekend, een dubbele bedoeling: zij fungeren enerzijds als werkkaarten bij eventuele sociale controle van de arbeiders op de werf en anderzijds als controlemiddel voor financiële tussenkomsten vanuit het Sociaal Fonds, naar de werkgevers en de werknemers toe.

Het Sociaal Fonds wordt “gespijsd” door een deel van de sociale bijdragen (1,50 % van de loonmassa) betaald door de werkgevers uit de sector die arbeiders in dienst hebben, ingeschreven bij de RSZ onder kengetal 084. Om de invordering van deze bijdrage te vergemakkelijken, wordt deze door de RSZ geïnd en doorgestort aan het Sociaal Fonds. Deze gelden worden dan aangewend voor het:

 1. toekennen van specifieke, aanvullende sociale voordelen aan de werknemers (houders van een P-kaart) in de sector;
 2. organiseren en stimuleren van beroepsopleiding;
 3. bevorderen en verbeteren van de werkgelegenheid en de bestaanszekerheid in de sector;

In overeenstemming met de wet van 07-02-1958 wordt het Sociaal Fonds paritair beheerd en bestaat de Raad van Beheer uit zes vertegenwoordigers van de werkgevers en zes vertegenwoordigers van de werknemers. Het secretariaat van het Sociaal fonds wordt waargenomen door de Belgische Kamer der Verhuizers (BKV).

Volgende voordelen en financiële tussenkomsten zijn voorzien; deze gelden weliswaar enkel voor de houders van een verhuizerskaart "P"

 • aanvullende werkloosheidsuitkering
 • aanvullende uitkering wegens ziekte
 • vertrekpremie bij op pensioen- of brugpensioenstelling
 • tegemoetkoming bij overlijden
 • syndicale premie
 • kosten voor rijgeschiktheidsattest
 • opleiding rijbewijs C en/of CE
 • conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar
 • anciënniteitspremie

Gedetailleerde informatie over de toekenningsvoorwaarden en de door de werknemer en de werkgever te vervullen formaliteiten is beschikbaar elders op deze website of op het secretariaat van het Sociaal Fonds.

De arbeidsovereenkomst van bepaalde duur en het gebruik van de "S" kaarten

Hoewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur ook in de verhuissector de meest gebruikte contractvorm is, kan de overeenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in sommige omstandigheden een oplossing bieden, uiteraard op voorwaarde dat er correct gebruik van wordt gemaakt in combinatie met de S-verhuizerskaarten.

Speciaal voor tewerkstelling van bepaalde duur in de verhuissector zijn er de S-kaarten. In tegenstelling tot de verhuizerskaarten “P” (voor arbeiders met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) zijn deze verhuizerskaarten “S” geldig voor een duur van maximum één maand. S-kaarten dienen te worden overhandigd aan alle arbeiders of arbeidsters die voor een bepaalde duur of voor een bepaald werk worden aangeworven (en die verplicht in het bezit dienen te zijn van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk) en gelden als bewijs van de tijdelijke aard van het werk. De arbeiders moeten tijdens de uitoefening van hun taak deze kaart steeds kunnen voorleggen aan een bevoegde ambtenaar, belast met de controle op de tewerkstelling.                                                                                                                         

Zowel de 'P' als de 'S'- kaarten worden aangevraagd via de BKV of via de website  www.sociaalfonds-verhuizingen.be  

De S-kaarten gaan gepaard met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, welke altijd schriftelijk moet worden opgemaakt, voor iedere werknemer afzonderlijk en uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. Houdt u zich niet aan deze regel, dan is de werknemer automatisch geacht in dienst te zijn voor onbepaalde duur (waarvoor geen schriftelijke arbeidsovereenkomst vereist is !)

In de overeenkomst voor bepaalde duur moet duidelijk de periode van tewerkstelling worden opgenomen. Hierbij gelden geen minimum- en maximum termijnen, maar de overeenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de in de overeenkomst afgesproken periode. Is er geen tijdsbepaling, dan ontstaat er eveneens automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Ook in de overeenkomst van bepaalde duur kan het klassieke proefbeding worden ingelast: voor arbeiders minimaal 7 en maximaal 14 kalenderdagen, met dien verstande dat de maximumduur van de proef niet meer mag bedragen dan de helft van de duurtijd van het contract. Dit betekent m.a.w. dat er voor een tijdelijke overeenkomst van één week géén proef mogelijk is.

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan nooit worden “opgezegd”. Voortijdige beëindiging betekent “verbreking” van het contract en dus betaling van de bijhorende verbrekingsvergoeding. Enkel indien de werknemer akkoord gaat d.m.v. een onderling schriftelijk akkoord, kan u het contract voortijdig beëindigen (zonder verbrekingsvergoeding).

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur (of voor een welbepaald werk) worden in principe beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, tenzij

-       er een onderbreking is tussen de contracten, die toe te schrijven is aan de werknemer (ander werk, verblijf in buitenland,...). Bij onderbreking door de werkgever, wordt de volgende overeenkomst geacht aan te sluiten op de voorgaande.

-        de werkgever bewijst dat deze opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd zijn door de aard van het werk of wegens andere wettige redenen. Dit is altijd een feitenkwestie, waarover ingeval van betwisting de rechtbank oordeelt.

In twee gevallen is opeenvolging wel mogelijk zonder dat de werkgever iets moet bewijzen:

1.   de werkgever kan 4 opeenvolgende contracten van bepaalde duur aan een werknemer aanbieden voor zover:

-                         de duur van iedere overeenkomst minimum 3 maanden bedraagt

-                          de totale duur van de opeenvolgende contracten maximum 2 jaar is

2.   de werkgever kan opeenvolgende contracten van bepaalde duur met een werknemer sluiten voor zover:

-                         de duur van iedere overeenkomt minimum 6 maanden bedraagt

-                          de totale duur van de opeenvolgende contracten maximum 3 jaar is

-                          voorafgaandelijk toestemming werd verkregen van de Sociale Inspectie

De uitvoering van een bepaald werk tenslotte volgt dezelfde principes. Hiervoor dient eveneens - in combinatie met de uitreiking van een S-kaart - een arbeidsovereenkomst voor een bepaald werk te worden afgesloten, welke automatisch een einde neemt bij beëindiging van het afgesproken (en in de overeenkomst duidelijk omschreven !) werk.
 

 

 

 

 

 

 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons