20/01/2021 5:52:45            

 
  

Tewerkstelling van studenten

Vanaf 1 januari 2012 gelden er eenvoudigere regels voor het tewerkstellen van studenten. Deze nieuwe regeling verscheen vorig jaar al uitvoerig op onze website. Met de zomermaanden in het vooruitzicht geeft SD Worx in dit artikel nog eens een overzicht van de nieuwe bepalingen.

Studentenarbeid: de nieuwe geldende regels vanaf 1 januari 2012

Jaarlijks 50 arbeidsdagen per student
Studenten kunnen jaarlijks een maximum aantal dagen werken aan verminderde sociale bijdragen. Vanaf 2012 bedraagt dit “contingent” 50 arbeidsdagen. Deze dagen mogen vrij worden gekozen en opgenomen, gespreid over het hele kalenderjaar.

Door deze nieuwe regeling kan een werkgever een student nu bijvoorbeeld ineens voor twee volledige zomermaanden tewerkstellen. Een andere mogelijkheid is dat een onderneming dezelfde student het hele jaar laat werken gedurende 1 dag per weekend. De vroegere opdeling van de arbeidsdagen volgens bepaalde periodes van het jaar valt dus weg.

Let op!
--> Het aantal gepresteerde dagen studentenarbeid moet in mindering gebracht worden van het maximum toegelaten aantal dagen seizoensgebonden of occasionele tewerkstelling (bv: gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw).

--> Een RSZ-vrije tewerkstelling in het kader van een socio-culturele activiteit vormt dan weer geen bezwaar om nog een studentenovereenkomst af te sluiten. Met andere woorden: een student kan de 50 arbeidsdagen cumuleren met maximum 25 arbeidsdagen als bv. sportmonitor of animator.

--> De werkgever dient voor de toepassing van de verminderde sociale bijdragen wel een voorafgaande goedkeuring te bekomen door reservatie van het aantal dagen via een multi-Dimona-aangifte.

Studentenovereenkomst van maximaal 12 maanden
Vanaf 2012 is het mogelijk om een studentenovereenkomst voor 12 maanden af te sluiten. Als deze periode van 12 maanden wordt overschreden, wordt de student geacht verbonden te zijn met een gewone arbeidsovereenkomst.

Eén enkele solidariteitsbijdrage van 8,13%
Sinds 1 januari 2012 geldt er één uniforme solidariteitsbijdrage van 8,13%, die het hele jaar van toepassing is. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening en 2,71% is ten laste van de student.

Om van deze solidariteitsbijdrage te kunnen genieten, gelden volgende voorwaarden:
• De student is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zoals bedoeld in de wet op de arbeidsovereenkomsten.
• De tewerkstelling van de student is beperkt tot de eerste aangegeven 50 arbeidsdagen van een kalenderjaar.
• De tewerkstelling van de student is enkel toegestaan tijdens periodes waarin hij/zij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstellingen.

Wanneer deze voorwaarden worden overschreden, moeten zowel de student als de werkgever de normale socialezekerheidsbijdragen betalen.

Waar moet u op letten als u studenten aanneemt?

Het is van belang dat een student niet langer werkt dan het toegestane aantal 50 dagen als men de voordelige socialezekerheidsbijdragen wil behouden.

Wanneer u als onderneming een student in dienst neemt, controleer dan zeker op voorhand met hoeveel dagen deze student al staat ingepland tijdens het lopende kalenderjaar. Vanaf 1 januari 2012 kunnen studenten hun saldo arbeidsdagen aan verminderde solidariteitsbijdragen consulteren via een elektronische toepassing op de RSZ-website (student@work50days). De student kan u dan een attest bezorgen waarop dit saldo staat vermeld, of hij kan u via een code zelf toegang verlenen tot deze website.

Multi-Dimona aangifte
Wanneer u een student aanwerft, kan u een multi-Dimona aangifte indienen, waarin het aantal dagen studentenarbeid wordt gemeld op basis van de gesloten arbeidsovereenkomst. Deze melding moet per kwartaal gebeuren. Op die manier reserveert u het aantal arbeidsdagen waarop u de betrokken student wil tewerkstellen tijdens een bepaalde periode.

 Loon studenten

 

Wat het loon betreft, geldt in de verhuissector het principe dat de student, ongeacht zijn leeftijd, recht heeft op 85 % van het minimumuurloon drager-beginneling.

Deze 85 %-regel geldt eveneens voor de betaling van de overuren, en de beschikbaarheidsuren in overuren. De toeslag op beschikbaarheidsuren bedraagt dan b.v. 85 % van de verwijderingsvergoeding (dus 85 % van € 3,1897 per uur). Een werkgever mag uiteraard altijd meer betalen.

De ARAB-vergoeding, die momenteel € 1,12 per uur bedraagt daarentegen is geen loon en dient aan 100 % te worden betaald.

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons