24/01/2021 19:08:20            

 
  

Tijdelijke werkloosheid

Aangifte tijdelijke werkloosheid via internet

Tijdelijke werkloosheid van werknemers kan sinds 18 november 2003 via het internet aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) worden doorgegeven. Een poging om de administratieve rompslomp en de bestaande foutenmarges te verminderen.

In 2001 registreerde de RVA zo'n 500 000 mededelingen van tijdelijke werkloosheid per fax of per aangetekende brief. De nieuwe applicatie, toegankelijk op de website van de Sociale Zekerheid www.sociale-zekerheid.be moet het mogelijk maken d.m.v. een online te registreren gebruikersnaam en paswoord, de papiermolen efficiënter te laten draaien.

Onder "tijdelijke werkloze" wordt verstaan "de werknemer die door een arbeidsovereenkomst verbonden is, waarvan de uitvoering tijdelijk geheel of gedeeltelijk geschorst is".

De artikelen 49 (technische stoornis), 50 (slecht weer) en 51 (gebrek aan werk wegens economische redenen) van de wet op de arbeidsovereenkomsten behandelen situaties waar de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders wordt geschorst.

Wanneer de arbeider tijdens deze schorsingen werkloze zonder loon wordt, kan hij aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen als tijdelijk werkloze. Daarvoor moeten de reglementaire voorwaarden vervuld te zijn die eigen zijn aan elk van deze vormen van tijdelijke werkloosheid. De mededelingsplicht aan de RVA is één van die voorwaarden.

In de verhuissector is de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken vastgelegd per KB van 29-09-1971. Deze bepaalt dat van 1 januari tot 31 maart het aantal arbeidsdagen mag worden teruggebracht op 2 dagen per week of één week op drie. Tijdens de periode van 1 april tot 31 december mag het aantal arbeidsdagen worden teruggebracht op 3 dagen per week of één week op twee.

Dit KB voorziet dat een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd vanaf de eerste werkdag volgend op die van de mededeling. Mededeling die kan gebeuren door aanpakking op een zichtbare plaats of door individuele schriftelijke mededeling.

De mededeling moet vermelden :

1.    de naam, voornaam en gemeente van de woonplaats van de werkloos gestelde werklieden of werksters;

2.    het getal werkloosheidsdagen;

3.    de duur van de nieuwe arbeidsregeling.

Het Koninklijk besluit 2012/207057 dd 14.01.2013 laat t/m 31.12.2013  toe de arbeidsovereenkomst voor arbeiders tot max. 13 weken volledig te schorsen bij gebrek aan werk wegens economische redenen. Echter moet in dit geval de aanplakking of de schriftelijke kennisgeving ten minste 7 dagen op voorhand gebeuren.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons