22/10/2020 2:13:05            

 
  

Feestdag

Koninklijk besluit waarbij voor de verhuisondernemingen, die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, het bedrag van het loon voor de feestdagen wordt vastgesteld

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

K.B.

 

 

23.07.1976

B.S.

09.10.1976

12962

Gelet op de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, inzonderheid op artikel 14, par. 2, tweede lid;

Art.1

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen voor verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren.

Art.2

De bij artikel 1 bedoelde werklieden hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijkse loon, dat gelijk is aan acht maal het uurloon dat hun op het ogenblik van die feestdag of vervangingsdag toegekend wordt.

Art.3

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art.4

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons