28/10/2020 9:40:15            

 
  

Functieclassificatie & minimumuurlonen

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

C.A.O.

 

 

 

 

 

 

K.B.

 

 

 

B.S.

 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de aanpassing van de uurlonen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

 

  1. Juridisch kader

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

  1. Toepassingsgebied

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1)

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2)

op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

  1. Aanpassing van de uurlonen

Art. 3

De aan de werklieden en werksters werkelijk betaalde lonen, alsmede de minimumuurlonen, worden verhoogd met 1,1 % op de reële bruto lonen en alle aan de RSZ onderworpen looncomponenten vanaf 1 september 2019, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.

 

De nieuwe minimum barema’s en de verhoogde looncomponenten zijn vermeld in bijlage 1.

  1. Geldigheid

Art. 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de contracterende partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 September 2017 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de aanpassing van de uurlonen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten 

1. Juridisch kader

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2017-2018.  

2. Toepassingsgebied

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1) op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2) op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.  

3. Aanpassing van de uurlonen

Art. 3

De aan de werklieden en werksters werkelijk betaalde lonen, alsmede de minimumuurlonen, worden verhoogd met 1,1 % op de reële bruto lonen en alle aan de RSZ onderworpen looncomponenten vanaf 1 juli 2017, totale kost voor de werkgever alle lasten inbegrepen.

De nieuwe minimum barema’s en de verhoogde looncomponenten zijn vermeld in bijlage 1

 

4. Geldigheid

Art. 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de contracterende partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.

 --------------------------- 

Paritair comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst  van 18.12.2014 (Deze cao is opgeheven en vervangen door de cao van 15/2/2018 :  Collectieve arbeidsovereenkomst betreffen-de koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheids-indexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.) 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing.

§2. Het Paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan : het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan : elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen : specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.  

HOOFDSTUK II. Vaststelling van de minimumlonen

Artikel 2.

Minimum uurlonen van toepassing sinds 01/12/2014 (38u/week) :

Drager beginneling                 10,8402 EUR

Drager (+1 jaar)                       10,9339 EUR

Chauffeur                                  11,1420 EUR

Liftbestuurder                           11,1420 EUR                         

Inpakker                                    11,1420 EUR                                           

Kistenmaker                            11,1420 EUR  Chauffeur rijbewijs C of CE11,2609 EUR

met min. 2 jaar dienst in sector

Ploegbaas                               11,2609 EUR

Deze lonen gelden voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren. 

HOOFDSTUK III. Koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer

Artikel 3

De lonen en aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, zullen vanaf 2014 éénmaal per jaar en telkens op 1 december worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte.

Deze aanpassing gebeurt op basis van de reële evolutie van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen {bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de Wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van ’s land concurrentievermogen (B.S. van 31 december 1993)}, maandelijkse vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – en wordt berekend over de laatste 12 maanden, met als refertecijfers het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex (afgevlakte index) van de maand november van het lopende jaar en deze van november van het jaar dat de aanpassing voorafgaat.

De indexering gebeurt door de effectief betaalde lonen (en de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering) van oktober van het lopende jaar te vermenigvuldigen met de coëfficiënt berekend tot op 5 decimalen, van de deling van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptie-prijzen van de maand november van het lopende jaar door het rekenkundig gemiddelde van de maand november van het voorgaande jaar.


De eerste aanpassing van de minimumlonen, effectieve lonen en vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, echter zal gebeuren volgens de evolutie van de gezondheidsindex van de maand september 2013 (afgevlakte index) ten opzichte van de gezondheidsindex  van de maand november van het jaar 2014 (afgevlakte index). 

Artikel 4

De berekening van de coëfficiënt, de minimumlonen, deeffectief betaalde lonen en de vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering gebeurt telkens tot op de 4de  decimaal, met dien verstande dat de vierde decimaal ongewijzigd blijft indien de vijfde decimaal kleiner is dan vijf  en  wordt afgerond naar boven indien de vijfde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5 

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur

Artikel 5.

Deze CAO treedt in werking op 1 december 2014 en wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de CAO van 04.03.2008 (met registratienummer 87515/CO/140) gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot vaststelling van de minimum uurlonen en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwanten activiteiten.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een per post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partij in kennis zal stellen.

 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de sub sector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons