28/10/2020 9:00:43            

 
  

Syndicale premie

 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

 

HOOFDSTUK I.   Juridisch kader

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

 

HOOFDSTUK II. Toepassingsgebied

 

Artikel 2

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair sub-comité voor de verhuizing.

 

§2. Het paritair sub-comité voor de verhuizing is

bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk

handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

 

 

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

 

Onder "verhuisactiviteiten" wordt verstaan : elke

verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei

 

Het paritair sub-comité voor de verhuizing is niet

bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten.

 

Hoofdstuk III. Aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd

 

Artikel 3

De aanvullende sociale toelage, zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten”, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1970 (KB van 24 juni 1971), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985 (KB van 22 april 1985), laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2010 (KB 12.07.2011 – BS 09.09.2011), bedraagt :

 

  • 135 euro voor de syndicale premie 2019
  • 140 euro vanaf de syndicale premie 2020

 

De aanpassing van deze bedragen vereist de aanpassing van het protocol “Werking Gemeenschappelijk Vormingsfonds” tussen het Sociaal Fonds Verhuizingen en het Gemeenschappelijke Vormingsfonds Wegvervoer van de erkende syndicale organisaties.

 

 

Hoofdstuk IV - Opheffingsbepalingen

 

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011 (KB 21.01.2013 – BS 18.04.2013 – nr 107045/CO/140) tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

 

Hoofdstuk V - Geldigheidsduur

 

Artikel 5

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2019 en is gesloten voor onbepaalde duur.

 

§2.Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons