23/05/2019 0:43:29            

 
  

Syndicale premie

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

C.A.O.

 107045/CO/140.05

 

07.11.2011

 

 

 

K.B.

 

 

 

B.S.

28.11.2011

 

 

 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

 
Artikel 1.
§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comite voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werknemers.
 
§2Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:
 
"verhuizing": elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: prive, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. .. . met inbegrip van aile begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
 
"meubelbewaring": de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
 
“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.….;
 
"voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen": elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz
 
§3. Onder "werknemers" wordt bedoeld de arbeiders en arbeidsters.
 
 
HOOFDSTUK II. Juridisch kader
 
Artikel 2.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 15.06.2009 (KB 21.02.2010 — BS 14.04.2010) en wordt gesloten in uitvoering van het protocol akkoord van 2011-2012.
 
 
HOOFDSTUK III. Aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd.
 
Artikel 3.

De aanvullende sociale toelage, zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van
de statuten van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen,
meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, vastgesteld bij CAO van
23.12.1970 (KB 24.06.1971), gewijzigd bij CAO van 25.01.1985 (KB
22.04.1985), laatst gewijzigd bij CAO van 10.11.2010 (KB 12.07.2011, BS 09.09.2011) bedraagt :

  • vanaf 01.01.2012 (refertejaar 2011): € 125
  • vanaf 01.01.2013 (refertejaar 2012) : € 130

De verhoging van de syndicale premie in 2013 mag niet ten laste komen van de volgende sectorale onderhandelingen.

 
HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur
 
Artikel 4.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.
Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2018(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons