23/05/2019 1:43:49            

 
  

Tussenkomst vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

C.A.O.

 

59010

12.06.2001

 

 

 

K.B.

 

 

04.09.2002

B.S.

18.10.2002

47678

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied
Hoofdstuk II : Juridisch kader
Hoofdstuk III : Bijdrage in de vervoerskosten 
  Afdeling 1 : Openbaar vervoer 
  Afdeling 2 : Privé-vervoermiddel 
  Afdeling 3 : Verplaatsing per fiets 
  Afdeling 4 : Algemene bepalingen
Hoofdstuk IV : Opheffingsbepalingen
Hoofdstuk V : Geldigheidsduur
Hoofdstuk VI : Overgangsbepaling

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Artikel 1

Par.1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, alsook op hun werklieden.

Par.2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld met :

  • "verhuizingen" : elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz ... met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
  • "meubelbewaring" : de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
  • "aanverwante activiteiten" : elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz...
  • "voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen" : elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz...

Par.3

Onder "werklieden" wordt bedoeld de werklieden en werksters.

Hoofdstuk II : Juridisch kader

Art.2

Rekening houdend met de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden, het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen aan werklieden en bedienden en de collectieve arbeidsovereenkomst nr.19sexies van 30 maart 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, wordt de werkgeversbijdrage in de vervoerkosten van de werklieden en werksters voor de afstand, heen en terug, tussen hun woonplaats en de werkplaats, hierna vastgesteld.

Hoofdstuk III : Bijdrage in de vervoerskosten

Afdeling 1 : Openbaar vervoer

Art.3

Wat betreft de werklieden en werksters die gebruik maken van het openbaar vervoer, zijn de bepalingen van de in artikel 2 van voorliggende collectieve arbeidsovereenkomst opgesomde rechtsbronnen van toepassing.

Afdeling 2 : Privé-vervoermiddel

Art.4

De werklieden en werksters die woonachtig zijn op 5 km en meer van de werkplaats hebben eveneens recht, ten laste van de werkgever, op een terugbetaling van 60 % van de normale prijs van een treinkaart, geldend als sociaal abonnement tweede klasse van de NMBS voor de corresponderende afstand, heen en terug, afgelegd door de gemeenschappelijke vervoerdienst tussen de woonplaats en de werkplaats, wanneer het uur van aanvang of beëindiging van het werk, of wanneer de plaats van de exploitatiezetel van de onderneming waarvan zij afhangen, niet of niet meer toelaat van het gemeenschappelijk vervoer gebruik te maken.

Afdeling 3 : Verplaatsing per fiets

Art.5

De werklieden en werksters die zich tussen de woonplaats en de werkplaats per fiets verplaatsen ontvangen 0,15 euro per kilometer.

Afdeling 4 : Algemene bepalingen

Art.6

De terugbetaling van de gedragen kosten, waarvan sprake in de artikelen 3 en 4, geschiedt minstens om de maand.

Art.7

Onverminderd de regelingen vastgesteld bij artikelen 3 en 4, blijven de gunstigere voorwaarden inzake vervoer en terugbetaling van vervoerkosten welke op het vlak van de onderneming bestaan, behouden.

Art.8

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst houden in dat de werklieden en werksters geen aanspraak kunnen maken op de betaling van vervoerkosten wanneer de werkgever met eigen middelen of door zijn tussenkomst, het vervoer van zijn werklieden en werksters kosteloos verzekert.

Hoofdstuk IV : Opheffingsbepalingen

Art.9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 1972 tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 7 maart 1973 en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 29 december 1975, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1977.

Hoofdstuk V : Geldigheidsduur

Art.10

Par.1er

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2001 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Par.2

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Hoofdstuk VI : Overgangsbepaling

Art.11

Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2001 geldt in de plaats van het bedrag van 0,15 euro, vermeld in artikel 4, het bedrag van 6 BEF.


 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2018(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons