28/10/2020 9:17:30            

 
  

Verlies medische schifting

Collectieve arbeidsovereenkomst houdende de mogelijkheid tot behoud van tewerkstelling bij verlies van medische schifting chauffeur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

C.A.O.

 

69287

26.11.2003

 

 

 

K.B.

 

 

15.07.2004

B.S.

23.09.2004

69006

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1.

 Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

  • “verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
  • “meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
  • “aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.….;
  • “voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

§3.

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocol akkoord van 2003-2004.

HOOFDSTUK III. Verlies van medische schifting chauffeur

Artikel 3.

Iedere bestuurder die om medische redenen zijn professioneel C- of CE- rijbewijs verliest, dient zijn werkgever hiervan te verwittigen en hem binnen de twee werkdagen een medisch attest te bezorgen.

Artikel 4.

De bestuurder krijgt de mogelijkheid om bij definitief verlies van zijn rijbewijs C of CE tengevolge het oogonderzoek, in het bedrijf tewerkgesteld te blijven in een andere functie met een loonaanpassing volgens de functie-classificatie hernomen in de CAO van 12-06-2001. Een medisch dossier van betrokkene moet worden opgemaakt.

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur

Artikel 5.

Deze arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.  Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bijeen ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité van het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons