28/10/2020 9:28:18            

 
  

Syndicale Vorming

   

rechtsbron

nummer

reg.nr.

rechtsbrondatum

gepubliceerd in

publicatiedatum

pagina

C.A.O.

 

94386

15.06.2009

 

 

 

K.B.

 

 

 

B.S.

 

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffen-de de syndicale vorming in de sub-sector voor verhuisondernemingen, meubel-bewaring en hun aanverwante activiteiten.

 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

 

Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

 
§2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:
 
“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
 
“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
 
“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;
 
“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …
 
§3. Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.
 
HOOFDSTUK II. Sociaal fonds
 

Artikel 2. 

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder “Sociaal Fonds”: het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 1970 tot oprichting van een fonds van bestaanszekerheid, genaamd ”Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 juni 1971 (Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1971), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 1978, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 14 september 1978), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985) en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 21 maart 2001, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 april 2002 (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2002), en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst 26 november 2003, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2004).

 
HOOFDSTUK III Syndicale vorming
 

Artikel 3

Elk effectief en plaatsvervangend lid van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen heeft in principe jaarlijks per mandaat recht op twee dagen door zijn werkgever betaalde afwezigheid, om deel te nemen aan de vormingscursussen die worden ingericht door de vakbonden.

 
Het aantal dagen afwezigheid voor syndicale vorming, waarop de effectieve en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraden, van de comités voor preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardigingen per mandaat recht hebben, wordt getotaliseerd op sectorniveau en dit per syndicale organisatie. In functie van dit getotaliseerd aantal kunnen bijkomende dagen toegekend worden aan effectieve en plaatsvervangen-de leden, die nood hebben aan meer dan 2 dagen syndicale vorming per mandaat. Dit tot uitputting van het getotaliseerde aantal afwezigheidsdagen voor syndicale vorming per organisatie.
 

Artikel 4.

De aanvragen zullen door de vakorganisatie worden ingediend bij de werkgever, tenminste 2 weken vóór het begin van de geplande afwezigheid.

 

Artikel 5.

Het loon per dag gevolgde syndicale vorming wordt als volgt bepaald :

 
-            voor de voltijds tewerkgestelde werklieden: 7 of 8 uren arbeidstijd afhankelijk van de voorziene uurrooster
 
-            voor de deeltijds tewerkgestelde werklieden gebeurt de berekening van het loon per dag gevolgde syndicale vorming op dezelfde wijze als voor de voltijdse werklieden, maar proportioneel aan de wekelijkse duur van hun arbeidsprestaties
.

Artikel 6.

De werkgevers kunnen de loonkosten van hun werknemers die afwezig zijn wegens syndicale vorming, terugvorderen bij het sociaal fonds.

 
 
De praktische modaliteiten voor de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst, zullen uitgewerkt worden door de Raad van Beheer van het sociaal fonds van de sector
 
HOOFDSTUK VI - Geldigheidsduur
 
 

Artikel 7.

 §1. Deze arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009 en is gesloten voor onbepaalde duur.

 
§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

 

 

 

 

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons