19/01/2021 13:35:45            

 
  

Protocol Akkoord 2011-2012

 
Protocol van akkoord voor de jaren 2011-2012 voor het PC 14O.O5
 
 
Rekening houdend met het inter-professioneel akkoord 2011-2012;
 
Rekening houdend met het eisenprogramma van de werknemers- en werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor het vervoer en de logistiek;
 
WORDT TUSSEN
 
De werknemersorganisaties ACV-Transcom en ABVV-BTB,
Vertegenwoordigd door mevr. K. Verwimp en F. Moreels enerzijds
 
EN
 
De werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Vertegenwoordigd door de heer D. Pierre, D. Mozer, L. Christiaens en Mevr. Nicole Martinet-Seliaerts anderzijds
 
HET VOLGENDE PROTOCOL VAN AKKOORD GESLOTEN
 
 1. De ARAB-vergoeding wordt verhoogd tot 1,10€/u vanaf 01.09.2011 en tot 1,12€/u vanaf 01.09.2012.
 2. De loonindexering zal met ingang van 01.01.2012 gebeuren op de reële lonen.
 3. Wat de jaarlijkse anciënniteitpremie betreft : vanaf 2011 (betaalbaar in 2012) komt er een bijkomende categorie nl. 25 euro vanaf 3 jaar dienst.
 4. De jaarlijkse anciënniteitpremie wordt
-          voor 2012 (betaalbaar in 2013) vastgesteld op
25 euro vanaf 3 jaar dienst
48 euro vanaf 5 jaar dienst
85 euro vanaf 10 jaar dienst
122 euro vanaf 15 jaar dienst
160 euro vanaf 20 jaar dienst
 1. De syndicale premie 2011, budgettair ten laste van het Sociaal Fonds in 2012, bedraagt 125,-€. De syndicale premie 2012, budgettair ten laste van het Sociaal Fonds in 2013 zonder dat deze verhoging ten laste van de volgende sectorale onderhandeling komt , bedraagt 130,-€.
 2. Oprichting van een werkgroep vanaf 01.09.2011 teneinde het eventueel invoeren van syndicale  legitimatiekaarten in de sector nader te onderzoeken. Beslissing tot invoering en timing van invoering in functie van eventuele bijkomende kosten en meerwerk in de schoot van het Sociaal Fonds.
 3. De werkgeversbijdrage in de 2de pensioenpijler wordt vanaf 01/01/2013 verhoogd naar 0,60% zonder dat deze verhoging ten laste van de volgende sectorale onderhandeling komt.
 4. De tussenkomst van het sociaal fonds in de loonkosten van de arbeiders (houder van een P-kaart) in opleiding (permanente vorming) zal met ingang van 01.01.2012 ook betrekking kunnen hebben op de chauffeursopleiding vakbekwaamheid indien via Ambassador.
 5. Invoering van een hospitalisatieverzekering vanaf 01.01.2012 op basis van 100 euro premie/werknemer/jaar. De premie is incl. taksen en kosten. Aansluiting bij een bestaande sectorale hospitalisatieverzekering.
 6. Invoering van verplichte vorming zijnde 1 dag basisopleiding bij intrede in de sector (de loonkost voor deze dag is te betalen door de werkgever of VDAB of enige andere instelling) en de verplichting om binnen de 3 jaar een vorming van 3 dagen te volgen bij het sectoraal opleidingscentrum Ambassador met de mogelijkheid om deze dagen op te splitsen.
 7. De cao conventioneel brugpensioen wordt verlengd tot 30.06.2013.
 8. De cao risicogroepen wordt verlengd tot 31.12.2012.
 9. Verhoging van de beroepsopleidingen met 0,10% van de brutoloonkost met ingang van 01.01.2011.
 10. Akkoord om het garagepersoneel in de sector – mits handhaving van de huidige loon-en arbeidsvoorwaarden – terug onder het pc 140.05 te brengen. In afwachting van nieuw statuut blijft het huidig statuut garagepersoneel gehandhaafd.
 
 
Dit protocol zal binnen het paritair comité omgezet worden in CAO’s.
 
 
Brussel, 27 juni 2011
 
 
 
 
 
Voor de werknemers                                                         Voor de werkgevers
 
 
 
 
 

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons