28/10/2020 10:03:33            

 
  

Stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (2019-2021)

Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de arbeiders en arbeidsters van de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

 

HOOFDSTUK I : Toepassingsgebied

 

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair sub-comité voor de verhuizing.

 

§2. Het paritair sub-comité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

 

 

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan: het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

 

Onder "verhuisactiviteiten" wordt verstaan : elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei

 

Het paritair sub-comité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten.

 

 

 

 

 

Artikel 2

Met arbeiders wordt hierna bedoeld : de arbeiders en arbeidsters van de in artikel 1 genoemde ondernemingen.

 

HOOFDSTUK II : juridisch kader

 

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020, gesloten op 13 juni 2019.

 

HOOFDSTUK III : Toekenningsvoorwaarden

 

Artikel 4

Er wordt een aanvullende vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever toegekend onder de volgende voorwaarden, waaraan cumulatief moet zijn voldaan:

 

▪       de arbeider moet ontslagen zijn zonder dat dit om een dringende reden mag zijn

 

▪       de arbeider moet toegelaten zijn tot het werkloosheidstelsel 

 

▪       de ontslagen arbeider moet uitdrukkelijk bekend maken van de mogelijkheid tot werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik te willen maken

 

 

▪       de arbeider moet ontslagen zijn tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst en van de betrokken collectieve arbeidsovereenkomsten die in de NAR werden afgesloten en de leeftijd voor toegang tot de specifieke stelsels van SWT vastleggen

 

▪       de arbeider moet   de vereiste leeftijd uiterlijk gedurende de leeftijdsreferentieperiode die de betrokken collectieve arbeidsovereenkomst(en) aangeeft/aangeven en bovendien uiterlijk op het einde van zijn arbeidsovereenkomst, bereikt hebben :

 

o  wanneer de opzeggingstermijn afloopt tijdens de bovenvermelde referentieperiode, moet de leeftijd uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn bereikt zijn

o  wanneer de opzeggingstermijn afloopt buiten de bovenvermelde referentieperiode, moet de leeftijd binnen de bovenvermelde referentieperiode bereikt zijn

o  in geval van onmiddellijke verbreking moet de leeftijd bereikt zijn op het einde van de arbeidsovereenkomst

 

  • de arbeider moet voldoen aan de voorwaarde van beroepsverleden vereist door het specifieke stelsel dat van toepassing is op het einde van zijn arbeidsovereenkomst

 

De arbeiders zullen van de werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik kunnen maken tot op de datum waarop hun rustpensioen ingang vindt.

 

HOOFDSTUK IV : Omkadering

 

Artikel 5

 

-       het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

-       de CAO 17: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 - gesloten in de Nationale Arbeidsraad - tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders/arbeidsters indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003, nr. 17 tricies van 19 december 2006, nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015, nr. 17 tricies septies van 15 december 2015 en nr. 17/38 van 19 december 2017

 

 

 

-       de CAO 131: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 131 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

 

-       de CAO 139: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 139 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022 van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

 

-       de CAO 130: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 130 van 23 april 2019 tot vaststelling, voor 2019 en 2020, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere arbeiders/arbeidsters die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

 

 

-       de CAO 138: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 138 van 23 april 2019 tot vaststelling voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn

 

 

-       de CAO 132: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

 

-       de CAO 140: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

 

-       de CAO 135: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2019 en 2020, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

 

-       de CAO 142: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2021 en 2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

 

-       de CAO 141: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 van 23 april 2019 tot invoering voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

 

-       de CAO 134: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 134 van 23 april 2019 tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen

 

HOOFDSTUK V – Beschikbare stelsels

 

  1. SWT lange loopbaan (cao’s 134/135/141/142 van de NAR)

 

Artikel 6

In toepassing van de hierboven genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten en van artikel 3, §7 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt het recht op bedrijfstoeslag toegekend aan de arbeiders :

-       Die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen

-       En die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de periode 2019 – 2020 of tijdens de periode die loopt van 01.01.2021 tot 30.06.2021, de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben

 

  1. SWT zwaar beroep met 33 jaar beroepsverleden / 20 jaar nachtarbeid (cao’s 130/131/138/139 van de NAR)

 

Artikel 7

In toepassing van de hierboven genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten en van artikel 3, §1 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt het recht op bedrijfstoeslag toegekend aan de arbeiders :

-       die een beroepsloopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen

-       uiterlijk op 30.06.2021 ontslagen worden

-       uiterlijk op 30.06.2021 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben

-       En voldoen aan één van de volgende voorwaarden :

o   Hetzij gedurende 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben

 

 

o   Hetzij minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een nachtregeling zoals voorzien in artikel 1 van de CAO nr. 146 van 23 maart 1990

 

Artikel 8

Voor de omschrijving van zwaar beroep wordt verwezen naar artikel 3, §3 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (nachtarbeid, onderbroken diensten, wisselende ploegen).

 

  1. SWT zwaar beroep met 35 jaar beroepsverleden (cao’s 132/140 van de NAR)

 

 

Artikel 9

In toepassing van In toepassing van de hierboven genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten en vanartikel 3, §3 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt het recht op bedrijfstoeslag toegekend aan de arbeiders :

 

-       die een beroepsloopbaan van 35 jaar kunnen bewijzen

-       uiterlijk op 30.06.2021 ontslagen worden

-       uiterlijk op 30.06.2021 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben

-       En voldoen aan één van de volgende voorwaarden :

o   Hetzij gedurende 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar in een zwaar beroep gewerkt hebben

o   Hetzij minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een nachtregeling zoals voorzien in de CAO nr. 146 van 23 maart 1990

 

 Artikel 10

Voor de omschrijving van zwaar beroep wordt verwezen naar artikel 3, §3 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (nachtarbeid, onderbroken diensten, wisselende ploegen).

 

HOOFDSTUK III : Geldigheidsduur

 

Artikel 11

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en is geldig tot 30 juni 2021.

 

§2. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017 (KB 27.06.2018 – BS 23.07.2018 - nr 143330/CO/140) betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de arbeiders en arbeidsters van de sector verhuis, meubelbewaring en aanverwante activiteiten.

 

§3. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons