24/01/2021 19:27:37            

 
  

Dimona-sancties

Geen Dimona? Niet enkel werkgever maar ook werknemer kan beboet worden!
26/08/2011
Werkgevers die hun Dimona-verplichtingen niet naleven riskeren een administratieve geldboete en/of een gevangenisstraf, alsook verlies van bepaalde RSZ-voordelen.

Daarnaast kan hen een solidariteitsbijdrage worden aangerekend die gelijk is aan drie keer het gemiddeld minimum maandinkomen, met een minimum van 2.548,13 euro (bedrag van toepassing in 2011).

Wat velen niet weten, is dat ook werknemers onder bepaalde voorwaarden kunnen gesanctioneerd worden indien de werkgever geen aangifte Dimona heeft uitgevoerd. De wettelijke basisprincipes van deze administratieve geldboete traden reeds in werking op 1 april 2010. Sinds 27 april 2011 zijn ook de nodige uitvoeringsmodaliteiten bekend en kan de boete ook effectief worden uitgevoerd.
Sancties voor werknemers
Indien een werknemer wetens en willens op de hoogte is dat de uitgeoefende arbeid niet aangegeven werd aan de RSZ via Dimona kan de werknemer bestraft worden met een administratieve geldboete van 500 tot 2000 euro.
Voorwaarden boete
De werknemer kan pas beboet worden indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • Naast de niet-aangegeven arbeid moet de werknemer een “hoofdactiviteit” uitoefenen als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.
  • De werknemers is “wetens en willens” op de hoogte van de niet-aangegeven arbeid d.w.z. dat de werknemer effectief weet dat er geen aangifte is gebeurd en dat hij dit ook zo wil.
  • Tegen de werkgever moet ook een proces-verbaal opgemaakt worden voor de inbreuk van niet-aangegeven arbeid.
Vervangingsuitkering
Werknemers die geen andere hoofdactiviteit verrichten, maar een vervangingsuitkering genieten kunnen geen boete opgelegd worden.

Als sanctie kunnen zij wel tijdelijk het recht verliezen op deze vervangingsuitkering of een andere administratieve of strafrechtelijke sanctie oplopen.
Verweermiddelen
De werknemer heeft de kans om zich te verdedigen tegen het opleggen van de boete.

De werknemer kan met name alle inlichtingen en argumenten verzamelen die van belang zijn bij de beoordeling van de feiten, de inbreuken en het bedrag van de administratieve boete. De werknemer kan ook verschoningsgronden, rechtvaardigingsgronden of verzachtende omstandigheden aanbrengen die een geheel of gedeeltelijk uitstel kunnen verantwoorden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze cel Dimona op het nummer 051/480.135.

Bron: Programmawet van 23 december 2009, BS 30 december 2009, 82310; Koninklijk besluit van 5 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, BS 27 april 2011, 25397.

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons