19/01/2021 12:13:18            

 
  

Protocol Akkoord 2014

Protocol van akkoord voor de jaren 2013-2014 voor het PC 14O.O5

Rekening houdend met het inter-professioneel akkoord 2013-2014;

Rekening houdend met het eisenprogramma van de werknemers- en werkgeversorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité voor het vervoer en de logistiek;

WORDT TUSSEN

De werknemersorganisaties ACV-Transcom en ABVV-BTB,

Vertegenwoordigd door de heren J. Sannen, F. Moreels en mevrouw C. Dierickx enerzijds

EN

De werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

Vertegenwoordigd door de heren D. Pierre, L. Christiaens,E. Meys, F. Van Hoof, N. Gosselin en mevrouw D. De Winter anderzijds

HET VOLGENDE PROTOCOL VAN AKKOORD GESLOTEN

 1. De  lonen en aanvullende vergoedingen  die  onderhevig zijn aan indexering, zullen met ingang vanaf 2014 éénmaal per jaar telkens op 1 december als volgt worden aangepast : Deze aanpassing gebeurt op basis van de reële evolutie van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen {bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de Wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen (B.S. van 31 december 1993)}, maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - en wordt berekend over de laatste 12 maanden, met als refertecijfers het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex (afgevlakte index) van de maand november van het jaar 2014 en deze van september van  het jaar 2013.
 2. De voorwaarden om recht te hebben op een eindejaarspremie worden in de betreffende CAO in die zin aangepast dat er eveneens recht is op de eindejaarspremie, geheel of pro rato, wanneer er een einde aan de arbeidsovereenkomst komt door overmacht. Als referteperiode en prorata basis nemen we het laatste kalenderjaar waarin er effectieve prestaties zijn geweest.
 3. De wettelijk toegestane overurengrens zal per sector CAO worden uitgebreid van 130 naar 143.
 4. Een werkgroep binnen het paritair comité zal de harmonisering tussen de arbeiders en de bedienden in de sector onderzoeken en ter zake voorstellen formuleren aan het paritair comité 140.05 voor 31.12.2014.
 5. Er zal een sector CAO worden afgesloten die moet toelaten dat werknemers, eveneens  in aansluiting op CAO 103 het recht verwerven op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief met een bijkomend recht tot 36 maanden conform artikel 4 van cao 103 van de NAR.
 6. Het recht van oudere werknemers op landingsbanen wordt conform artikel 8 van de cao 103 van de NAR gebracht op 50 jaar mits een voorafgaande beroepsloopbaan van 30 jaar en 2 jaar anciënniteit bij hun huidige werkgever.
 7. Een werkgroep binnen het Sociaal Fonds zal voor 31/12/2014 de financiële toestand van het fonds bekijken en ter zake voorstellen formuleren aan de raad van beheer met het doel te komen tot structurele maatregelen teneinde het budget opnieuw in evenwicht te brengen.
 8. Partijen engageren zich om de toepassing van CAO 90 en de uitwerking van loonbonussen te stimuleren op individueel bedrijfsniveau: informatief naar de werkgevers toe met toevoeging van een concreet voorbeeld van een bedrijfsCAO.
 9. Betreffende de voortgezette opleiding vakbekwaamheid voor chauffeurs zal de  werkgever voorzien in opleidingsdagen, al dan niet indien de werknemer hierom verzoekt. Bij uitbreiding kan de vraag tot opleiding eveneens gesteld worden door de overlegorganen (OR en CPBW) van het bedrijf en waar deze niet zijn voorzien ook door de representatieve vakbonden in het paritair comité. De werkgever dient dan op  termijn van 3 maanden een effectieve opleiding in te plannen.  De sociale partners voeren een campagne om werkgevers en werknemers tussentijds te informeren en te sensibiliseren gevolgd door een evaluatie midden 2015.      Indien een werkgever op 1 september 2015 aantoonbaar geen gevolg heeft gegeven aan de  -  formeel en schriftelijk - gestelde vraag tot opleiding vanwege in aanmerking komende werknemer(s) of verzuimd heeft de opleiding te faciliteren, zal deze werkgever door het Paritair Comité worden verplicht om deze opleiding integraal op zijn kosten (cursus & loon) door de  betrokken werknemer(s) te laten volgen
 10. Een werkgroep zal worden opgericht om tegen 31.12.2014 te onderzoeken op welke manier de verplaatsingsuren die de klanten (en ook de overheid) weigeren te betalen kostenefficiënter te kunnen vergoeden zonder dat dit een verlies van nettokoopkracht met zich brengt voor de werknemer noch een kostenverhogend effect heeft voor de werkgever.
 11. Binnen het Sociaal Fonds zal onderzocht worden of het mogelijk is zonder kostenverhogend effect de familieleden van de werknemers te laten  toetreden tot een hospitalisatieverzekering onder eveneens gunstige voorwaarden.
 
 
 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons