22/10/2020 3:21:50            

 
  

Tijdskrediet met motief en landingsbanen

Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen

 

HOOFDSTUK I : Juridisch kader

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

 

HOOFDSTUK II : Toepassingsgebied

 

Artikel 2

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair sub-comité voor de verhuizing.

 

§2. Het paritair sub-comité voor de verhuizing is

bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk

handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

 

 

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan: het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

 

Onder "verhuisactiviteiten" wordt verstaan : elke

verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei

 

Het paritair sub-comité voor de verhuizing is niet

bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten.

 

HOOFDSTUK III : omkadering en begrippen

 

Artikel 3

Deze CAO wordt afgesloten in toepassing van :

 

 • De CAO 103 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de CAO nr. 103bis van 27 april 2015, de CAO nr. 103ter van 20 december 2016 en de CAO 103/4 van 29 januari 2018.

 

 • De CAO 137: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137, gesloten in de NAR op 23 april 2019, tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

 • Het koninklijk besluit van 30 december 2014 : Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

 

 • Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

 

 • Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

 

Met arbeiders wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters van de in artikel 1 genoemde ondernemingen.

 

HOOFDSTUK IV : Tijdskrediet met motief

 

Artikel 4

§1. De arbeiders hebben een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103 artikel 4 §2.

 

 

§2. De arbeiders hebben een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden voor het verlenen van zorgen, zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103   artikel 4, §1, met name :

 

 

 • Om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar
 • Om palliatieve verzorging te verlenen
 • Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 4 van het KB van 10 augustus 1998 (gewijzigd bij KB van 23 mei 2017) tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
 • Om zorg te dragen voor een kind met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar
 • Om bijstand of verzorging te verlenen aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is zoals gedefinieerd in artikel 4 van het KB van 10 augustus 1998 (gewijzigd bij KB van 23 mei 2017) tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

 

 

Artikel 5

De perioden van voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief, mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen.

 

HOOFDSTUK V : Landingsbanen

 

Artikel 6

Leeftijdsgrenzen voor een landingsbaan lange loopbaan en zwaar beroep met uitkering

 

 

In toepassing van de CAO nr. 137 van de NAR, wordt voor de periode 2019 – 2020 het recht op uitkering geopend :

 

-          vanaf 57 jaar voor de arbeiders die in toepassing van artikel 8, §1 van voornoemde CAO 103, hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, §5, 2° en 3° van het KB van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het KB van 30 december 2014

 

-          vanaf 55 jaar voor de arbeiders die in toepassing van artikel 8, §1 van voornoemde CAO 103, hun arbeidsprestaties verminderen met een vijfde en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, §5 2° en 3° van het KB van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het KB van 30 december 2014

 

Dit uitsluitend indien deze arbeiders op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van de loopbaanvermindering aan de werkgever :

 

 

-          Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkenden kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, §3 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

-          ofwel voorafgaand aan de landingsbaan gedurende minstens 5 jaar (gerekend van datum tot datum) tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar (gerekend van datum tot datum) tijdens de laatste 15 jaar, actief zijn geweest in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §1 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

-          ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties (zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46 van 23 maart 1990) en dit eveneens in de zin van artikel 3 §1 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

 

Artikel 7

Leeftijdsgrenzen voor het recht op een landingsbaan vanaf 50 jaar omwille van lange loopbaan (28 jaar beroepsverleden) en zware arbeidsregelingen

 

Voor de voltijdse arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen ten belope van een dag of twee halve dagen per week, wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht :

 

-          indien zij een beroepsloopbaan van tenminste 28jaar kunnen bewijzen (artikel 8 §3 van de CAO 103 van de NAR).

 

-          Of indien zij voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar

                (artikel 8 §3 en §4 van de CAO 103 van de       NAR).

 

Voor de arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht, indien zij voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar. Dit zwaar beroep moet voorkomen op de lijst van de beroepen waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. De Minister van Werk bepaalt deze lijst, na unaniem advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

(artikel 8 §2 en §4 van de CAO 103 van de NAR).

 

Artikel 9

De drempel waarvan sprake in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, wordt vastgesteld op 5% van het aantal werknemers die hoofdzakelijke handenarbeid verrichten, uitsluitend door deze op te nemen.

 

HOOFDSTUK VI – Vlaamse aanmoedigingspremies

 

Artikel 10

In uitvoering van artikel 3 van het Besluit van 1 maart 2002 (BS 20 maart 2002) van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector - zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (BS 24.07.2003), 25 maart 2005 (BS 03.05.2005), 19 december 2008 (BS 06.03.2009), 20 maart 2009 (BS 31.03. 2009) en 5 juli 2013 (BS 06.08.2013) - voorzien de ondertekenende partijen de toepassing van de maatregelen bedoeld in de volgende artikelen van het voornoemd besluit:

 • artikel 6: aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;
 • artikel 10: aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;
 • artikel 13: ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

 

Artikel 11

Voor alles wat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk geregeld wordt, zijn de CAO 103 en de hiermee samenhangende vigerende reglementeringen van toepassing.

 

HOOFDSTUK VII : Geldigheidsduur

 

Artikel 12

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2019 en werd afgesloten voor onbepaalde duur.

 

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor het Wegvervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

§3. Deze CAO vervangt de cao van 16 november 2017 betreffende het tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen (registratienummer 143329/CO/140)

 

 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons