19/01/2021 13:48:33            

 
  

Hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders

De sociale partners hebben beslist om, met ingang van 1 juli 2015, de hospitalisatieverzekering voor de arbeiders in de verhuissector ook open te stellen voor de gezinsleden van de arbeiders. Het betreft een zeer volledige polis (zie Hospitalisatieverzekering.pdf), die de volgende waarborgen biedt :

1.De waarborg hospitalisatie
2. De waarborg pré- en post hospitalisatie
3. De waarborg zware ziekten
4. De waarborg buitenland
 
Wie kan aansluiten ?

De gezinsleden van de arbeider die aangesloten is bij het medisch plan van de verhuissector kunnen aanlsuiten.

OPGELET :   het volledige gezin of niemand wordt verzekerd (tenzij bestaande hospitalisatieverzekering) - nieuwe gezinsleden moeten ook aansluiten!

Gezinsleden :
Partner =
 • de echtgenoot of echtgenote,
 • de partner met wie een samenlevingscontract werd afgesloten
 • de op hetzelfde adres samenwonende partner
Kinderen :
 • eigen kinderen jonger dan 25 jaar of de kinderen van de partner waarmee de arbeider getrouwd is of samenwoont die jonger zijn dan 25 jaar

Vijf mogelijkheden :

 • kinderen die kinderbijslag genieten en op hetzelfde adres wonen van één van beide ouders
 • kinderen die kinderbijslag genieten maar die voor hun studies elders wonen
 • kinderen voor wie alimentatiegeld betaald wordt
 • kinderen voor wie de arbeider of de partner een co-ouderschapregeling heeft
 • mindervalide kinderen die kinderbijslag genieten of een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming
 
Bijdrage :
 • Partner + mindervalide kinderen : € 261,18
 • Kinderen : € 104,48
 • De bijdragen gelden steeds voor een kalenderjaar (geen maand- of kwartaalbijdragen). Enkel de bijdrage in het jaar van de aansluiting kan pro-rata berekend worden.
 • De bijdrage dient steeds op voorhand betaald te worden. Belangrijk : geen aansluiting zonder betaling !
 
Aansluitingsvoorwaarden :

Opstartfase april 2015 – 30/06/2015 :

Arbeiders die aangesloten zijn bij het medisch plan kunnen de gezinsleden aansluiten vanaf 01/07/2015 zonder medische formaliteiten indien onderstaande toetredingsformulieren worden teruggestuurd naar het Sociaal Fonds Verhuizingen VOOR 30/06/2015 en de premie betaald werd VOOR 01/07/2015.   Voor de betaling van de eerste premie(s)zal u een overschrijvingsformulier via AG Insurance ontvangen. Na ontvangst van uw toetredingsformulier en de betaling van de jaarlijkse bijdrage, ontvangt u een bewijs van definitieve aansluiting en een Medi-Assistance kaart. Bewaar deze kaart zorgvuldig want daar staan alle gegevens op die u nodig hefet bij een hospitalisatie.

Toetredingsformulieren in te vullen en terug te bezorgen aan het Sociaal Fonds der Verhuizingen : AANSLUITINGSAANVRAAG.pdf en Aanvraag toetreding gezinsleden.pdf

 

Indien de aansluitingsformulieren NA 30/06/2015 worden terugbezorgd of bij laattijdige betaling :

 • De gezinsleden zijn pas aangesloten op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het verstrijken van een periode van 10 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend en na medische aanvaarding door AG.
 • De gezinsleden moeten op voorhand een medische vragenlijst invullen
 

OPGELET : de gezinsleden die reeds een “eigen” hospitalisatieverzekering hadden, kunnen tijdig aansluiten tot de eerste vervaldag van hun “eigen” verzekering, zelfs zonder wachttijd. Een attest van aansluiting dient bij de toetredingsformulieren gevoegd te worden.

 
Na 30/06/2015 :
 

Elke nieuwe arbeider heeft na ontvangst van zijn/haar Medi-Assistance kaart (in de loop van het 3de kwartaal volgend op het kwartaal van indiensttreding) en de brief van het Sociaal Fonds der Verhuizingen met melding van de aansluitingsmogelijkheid van het gezin, een bedenktijd van 3 maanden voor aansluiting van zijn/haar gezinsleden.

Binnen de 3 maanden dienen de volgende aansluitingsformulieren teruggestuurd te worden naar het Sociaal Fonds der Verhuizingen AANSLUITINGSAANVRAAG.pdf en Aanvraag toetreding gezinsleden.pdf en de dient/dienen de eerste premie(s) betaald te worden.

Voor de betaling van de eerste premie(s)zal u een overschrijvingsformulier via AG Insurance ontvangen.

Na ontvangst van uw toetredingsformulier en de betaling van de jaarlijkse bijdrage, ontvangt u een bewijs van definitieve aansluiting en een Medi-Assistance kaart. Bewaar deze kaart zorgvuldig want daar staan alle gegevens op die u nodig hefet bij een hospitalisatie.

 

Indien de toetredingsformulieren niet binnen de 3 maanden worden terugbezorgd of bij laattijdige betaling van de premie(s) :

 • De gezinsleden zijn pas aangesloten op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het verstrijken van een periode van 10 maaden te rekenen vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend en na medische aanvaarding door AG.
 • De gezinsleden moet op voorhand een medische vragenlijst invullen
 

OPGELET : de gezinsleden die reeds een “eigen” hospitalisatieverzekering hadden, kunnen tijdig aansluiten tot de eerste vervaldag van hun “eigen” verzekering, zelfs zonder wachttijd. Een attest van aansluiting dient bij de toetredingsformulieren gevoegd te worden.

 

 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2020 (38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2020 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,1762
Middagmaal: € 13,7623
Avondmaal: € 11,9809

Vanaf 1 december 2020 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,3187 en de flexibiliteitspremie € 3,3187Mail ons