22/10/2020 2:44:05            

 
  

Lonen garagepersoneel

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

Overeenkomst geregistreerd onder het nummer 28577 en algemeen verbindend verklaard bij K.B. 6 december 1991 (B.S., 24 januari 1992).

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op:

1)  de werklieden en werksters, hierna werklieden genoemd, die zijn tewerkgesteld in de garages van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren;

2)  de werkgevers die de in 1) bedoelde werklieden tewerkstellen.

Art. 2

Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de in artikel 1, 1) van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Art. 3

Elke conventionele loonsverhoging die in het Paritair Comité voor het garagebedrijf wordt toegekend, zal vanaf dezelfde datum van toepassing zijn op de lonen van de in artikel 1, 1) van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden.

Art. 4

De werkelijk uitbetaalde lonen van de in artikel 1, 1) van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden, zijn gekoppeld aan hetzelfde referentie-indexcijfer dat voor het Paritair Comité voor het garagebedrijf in aanmerking wordt genomen.

Art. 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 29 december 1975, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1976 (B.S. 1 oktober 1976).

Art. 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elk der contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die er zonder verwijl de betrokken partijen van in kennis zal stellen.

 

 


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons