28/10/2020 9:46:36            

 
  

AnciŽnniteitsverlof

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het anciënniteitsverlof voor werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

 

  1. Juridisch kader

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

  1. Toepassingsgebied

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1)

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2)

op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

  1. Anciënniteitsverlof

Art. 3

De werklieden en werksters genieten vanaf 1/1/2020van een anciënniteitsverlof, nl.: 1 betaalde dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

 

Het loon dat voor die dag dient betaald te worden is het contractuele loon van die dag.

 

  1. Geldigheid

Art. 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 juni 2019 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de contracterende partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk ††† KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot Ä 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geÔndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: Ä 17,0061
Middagmaal: Ä 13,6260
Avondmaal: Ä 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding Ä 3,2858 en de flexibiliteitspremie Ä 3,2858

Mail ons