28/10/2020 8:43:04            

 
  

Protocol akkoord 2019-2020

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het protocolakkoord 2019/2020 in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

 

 1. Juridisch kader

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2019-2020.

 1. Toepassingsgebied

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1)

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2)

op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

 1. Bepalingen

Art. 3

Invulling van de marge van 1,1% op de brutolonen vanaf 1/9/2019.

Art. 4

Verhoging van de syndicale premie in twee stappen, nl.:

  • 135 € in 2019

  • 140 € in 2020

Betaling door het Sociaal Fonds volgens de geldende afspraken.

 

Art. 5

Afsluiten van een C.A.O. met betrekking tot de vakbondsafvaardiging in de verhuisondernemingen vanaf 1/7/2020, zijnde:

  • 2 mandaten vanaf 30 arbeiders;

  • 4 mandaten vanaf 75 arbeiders.

Syndicaal verlof van 2 dagen per mandaat en per jaar (effectief & plaatsvervanger), terugbetaling van de loonkost aan de werkgever onder de vorm van een forfaitair bedrag nog te bepalen door het SF.

Art. 6

Aanpassing van de C.A.O. met betrekking tot een verplaatsingsvergoeding voor woon-werkverkeer met volgende punten:

  • Verhoging van de tussenkomst in het sociaal abonnement tot 70 % vanaf 1/7/2019

  • Een tussenkomst in het privé-vervoer vanaf de eerste kilometer, dat vanaf 1/7/2020 (cf. artikel 4 van de C.A.O. 20 juni 2001)

  • Verhoging van de fietsvergoeding tot 0,24 €/km in twee stappen:

0,20 €/km vanaf 1/7/2019

0,24 €/km vanaf 1/7/2020

Art. 7

Afsluiting van C.A.O.’ s betreffende het SWT en tijdskrediet/landingsbanen voor onbepaalde duur, met ingang van 1/6/2019 en met volledige invulling van de wettelijke mogelijkheden.

Engagement van de sociale partners om bij wetswijziging deze C.A.O. aan te passen.

Art. 8

Afsluiten van een C.A.O. tot invoering van anciënniteitsverlof vanaf 1/1/2020, nl.: 1 betaalde dag per 5 jaar tewerkstelling in de onderneming, met een maximum van 5 dagen.

 

Art. 9

Opvanging van de toenemende veroudering in de sector door het ondernemen van concrete acties te inzake gendergelijkheid, werkbaar werk voor 45-plussers en instroom van jongeren.

Specifiek voor vrouwen een campagne voor gendergelijkheid: streven naar gendergelijkheid en verbeteren van instroom van vrouwen.

Art. 10

Wie wil overschakelen van zwaar werk naar lichter werk moet daartoe de kans krijgen, indien nodig met bijkomende opleiding.

Art. 11

Waar nachtwerk van toepassing is, moet terugkeer naar dagwerk gefaciliteerd worden.

Art. 12

Inzake fraude en sociale dumping willen wij intensiever samen werken.

Een specifieke werkingstoelage uit het Sociaal Fonds voor de sociale partners zal voor 1/1/2020 bepaald worden.

 1. Geldigheid

Art. 13

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 juni 2019 en treedt buiten werking op 31 december 2020.

Zij kan worden opgezegd door elk van de contracterende partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.


 


TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA : zie rubriek SOCIALE VOORDELEN - Aanvullende werkloosheidsuitkerin

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier


De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/12/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2019 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 17,0061
Middagmaal: € 13,6260
Avondmaal: € 11,8623

Vanaf 1 december 2019 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2858 en de flexibiliteitspremie € 3,2858

Mail ons