Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 19/10/2010
Geldig vanaf: 06/09/2010

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 6 september 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de beschrijving van de voorbeeld-functies voor de functieclassificatie van de bediende.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Artikel 2

De beschrijving van de voorbeeldfuncties die als bijlage wordt gevoegd bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst vormt de basis voor de indeling van de bedienden in de sectorale functieclassificatie.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 1998 betreffende de beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie van de bedienden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 april 1999 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 december 1999) gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003 neergelegd op 3 april 2003, geregistreerd op 22 mei 2003 (nr. 66266/CO/226).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 6 september 2010 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van zes maand, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties. Deze opzegging kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2000.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
06/09/2010
Registratienr
101761
Geldig van
06/09/2009
Geldig tot
Neerleggingsdatum
10/09/2010
Registratiedatum
27/09/2010
Onderwerp
beschrijving van de voorbeeldfuncties voor de functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
16/11/2010
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/01/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
25/02/2014
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE