Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 10/12/2001
Geldig vanaf: 01/10/1991

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 17 juli 1991 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 6 december 1991 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 1992.

We geven U hierna de integrale tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op:

Artikel 2

Voor een gelijke wekelijkse arbeidsduur zijn de minimumuurlonen van de in artikel 1, 1° van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden, overeenkomstig de van toepassing zijnde functieclassificatie, dezelfde als die van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf.

Artikel 3

Een conventionele loonsverhoging die in het Paritair Comité voor het garagebedrijf wordt toegekend, zal vanaf dezelfde datum van toepassing zijn op de lonen van de in artikel 1 1° van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden.

Commentaar: Voor de evolutie van de minimumuurlonen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 040202.

Artikel 4

De werkelijk uitbetaalde lonen van de in artikel 1, 1° van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden, zijn gekoppeld aan hetzelfde referentieindexcijfer dat voor het Paritair Comité voor het garagebedrijf in aanmerking wordt genomen.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 29 december 1975, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1976 (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 1976).

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1991.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd en kan door elk der contracterende partijen worden opgezegd.

(…)