Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 18/06/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018

In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek werd op 15 februari 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (registratienummer: 144985/CO/140).

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

Voor de geactualiseerde bedragen van deze vergoedingen, verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040203.

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing.

§2. Het Paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan : het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan : elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen : specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

(…)

Artikel 3 – Verwijderingsvergoeding

De verwijderingvergoeding die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsduur in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten verschuldigd is vanaf 1 november 2017 vastgesteld op 3,1897 EUR.

Commentaar: Voor de geactualiseerde bedragen van deze vergoeding, verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040203.

De verwijderingvergoeding is alleen verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100%.

Artikel 4 – Verblijfsvergoeding

De werklieden die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn te overnachten hebben recht op:

Artikel 5

Voor zover zij minstens de in het arbeidsreglement voorziene arbeidsprestaties hebben verricht en voorzover zij wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn op de werkplaats terug te komen na 22 uur, hebben de arbeiders recht op de vergoeding voor het avondmaal.

Het voordeel voortspruitend uit artikel 5 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit artikel 6.

Artikel 6

§1. Een aanvullende vergoeding gelijk aan de vergoeding voor het avondmaal wordt toegekend indien de diensttijd van de dag wordt overschreden.

Het voordeel voortspruitend uit artikel 6 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit artikel 5.

§2. Voor de toepassing van dit artikel, onder “overschrijding van de diensttijd van de dag” wordt bedoeld de overschrijding van de tijd voor de bedoelde dag vastgesteld ofwel door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 1988 betreffende de arbeidsduur in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 augustus 1989 (Belgisch Staatsblad van 13 september 1989) ofwel door de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1996 of de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003 betreffende de invoering van nieuwe arbeidstijdstelsels in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (geregistreerd onder de nummers 40987/CO/140.05 – 69291/CO/140.05).

De diensttijd van de dag moet minstens 10 uur bedragen.

Artikel 7

Vanaf 1 december 2017, is het bedrag van de vergoeding voor de overnachting en het ontbijt vastgesteld op 16,5088 EUR.

Artikel 8

Vanaf 1 december 2017 is het bedrag van de vergoeding voor het middagmaal vastgesteld op 13,2275 EUR.

Artikel 9

Vanaf 1 december 2017 is het bedrag van de vergoeding voor het avondmaal vastgesteld op 11,5154 EUR.

Commentaar: Voor de geactualiseerde bedragen van deze vergoedingen, verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040203.

(…)

Artikel 12

Deze cao treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt per 1 januari 2018 de cao van 18 december 2014 (met registratienummer 125.905) gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot vaststelling van de minimum uurlonen en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwanten activiteiten, alsmede de cao van 13 december 2004 (met registratienummer 73.580) gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek betreffende de verwijderings- en verblijfsvergoeding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwanten activiteiten.

 Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een per post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partij in kennis zal stellen. De opzeggingstermijn kan enkel uitwerking hebben met ingang op 1 november van een jaar.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/02/2018
Registratienr
144985
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
Neerleggingsdatum
15/02/2018
Registratiedatum
05/03/2018
Onderwerp
koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen, die onderhevig zijn aan de indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer
BS Bericht van neerlegging
15/03/2018
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/08/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
12/09/2018
Keywords
LONEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ARBEIDSDUUR IN UREN