Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 28/11/2005
Geldig vanaf: 01/07/2001

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 12 juni 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de lonen van de studenten in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 4 september 2002 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2002.

Wij geven U hierna de tekst van deze CAO.

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en behoren tot het subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2. Voor de toepassing van deze overeenkomsten wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen.

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnen in voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz.;

§3. Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

§4. Onder “studenten” wordt bedoeld elk persoon van minstens 15 jaar met volledig leerplan die enkel werkt gedurende de perioden van de schoolvakanties en die tewerkstelling van studenten waarop Titel VI van de wet van 3 juli 1978 van toepassing is.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord 2001-2002.

Artikel 3

Vanaf 1 juli 2001, wordt het minimumuurloon van de studenten, bedoeld in artikel 1 §4, vastgesteld op 85% van het minimumuurloon van de drager-beginneling.

Artikel 4

Deze arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2001 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door elke van de contracterende partijen, mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité van het vervoer.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/06/2001
Registratienr
59025
Geldig van
Geldig tot
Neerleggingsdatum
11/07/2001
Registratiedatum
28/09/2001
Onderwerp
lonen van de studenten
BS Bericht van neerlegging
11/10/2001
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/09/2002
Gepubliceerd in het B.St. van
18/10/2002
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN