Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 15/12/2014
Geldig vanaf: 01/01/2014

Bedrag

170 × het werkelijk betaalde uurloon van december × het aantal maanden arbeidsprestatie/12;

Werkelijk betaald uurloon van de maand december is minstens = conventioneel basisuurloon.

Tijdstip van uitbetaling

uiterlijk laatste werkdag van december.

Toepassingsmodaliteiten

 • pp de datum van de betaling werkelijk in de onderneming in dienst zijn;
 • op het ogenblik van de betaling minstens een anciënniteit van 6 maanden in de onderneming hebben;
 • pro rata voor arbeiders die :
  – in de loop van het jaar gepensioneerd of in brugpensioen zijn;
  – de rechthebbenden van de in het jaar overleden werklieden;
  – de werklieden die ontslagen werden (uitgezonderd om dringende reden);
 • 14 kalenderdagen arbeidsprestaties = 1 maand;
 • vermindering van 1,24 EUR per dag onrechtmatige afwezigheid;
 • gunstigere regelingen blijven behouden, maar kunnen niet samen met de C.A.O.-eindejaarspremie worden genoten.

Gelijkgestelde dagen

 • verlof;
 • tijdelijke werkloosheid.

Geen premie voor :

 • ontslagenen om dringende reden;
 • zij die de onderneming vrijwillig verlaten;
 • zij die langer dan 6 maanden ziek zijn en de totaliteit der vergoedingen genoten hebben, waarin het sociaal fonds voor eenzelfde ziekte heeft voorzien.

In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek werd op 22 mei 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de betaling van een eindejaarspremie aan de werknemers en werkneemsters die hoofdzakelijk handarbeid verrichten tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 augustus 2014 onder het nr. 123059/CO/140.05. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2014.

– Artikel 3 van de CAO van 22 mei 2014 gewijzigd bij de CAO 24 september 2020 (161280/CO/140).

Wij geven U hierna de tekst van de CAO, gevolgd door enkele praktische schikkingen.

A. Tekst van de CAO

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing.

§2. Het Paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan: het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Subcomité voor de verhuizing is met bevoegd voor ondernemingen die verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

HOOFDSTUK II – Juridisch kader

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt per 1 januari 2014 de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 (94.383) en wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord dd 30/04/2014 met betrekking tot de jaren 2013-2014.

HOOFDSTUK III – Modaliteiten

Artikel 3

De betaling van een eindejaarspremie wordt toegekend aan de werknemers bedoeld in artikel 1, §2.

Het bedrag van de eindejaarspremie wordt vanaf het jaar 2010 vastgesteld op 170 x maal het werkelijk betaald uurloon van de maand december van het betrokken kalenderjaar, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met het aantal maanden arbeidsprestatie tijdens het betrokken kalenderjaar.

Dit werkelijk betaald uurloon moet ten minste gelijk zijn aan het conventioneel basisuurloon.

Elke maand in de loop waarvan 14 kalenderdagen arbeidsprestatie wordt geleverd, wordt als een volledige maand beschouwd.

Het totaal bedrag wordt met 1,24 EUR worden verminderd per dag ongerechtvaardigde afwezigheid.

De dagen verlof en de dagen gedeeltelijke werkloosheid worden met dagen arbeidsprestaties gelijkgesteld.

De betaling wordt uiterlijk verricht op de laatste werkdag van de maand december van het betrokken kalenderjaar.

Artikel 4

De werkgever is deze betaling van de eindejaarspremie verschuldigd aan de werknemers bedoeld in artikel 1,§2 die aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. op de datum van de betaling, werkelijk tewerkgesteld zijn in de onderneming;
 2. op het ogenblik van de betaling, minstens zes maanden anciënniteit hebben in de onderneming.

Artikel 5

Hebben eveneens recht op dit voordeel ten laste van de werkgever en binnen de perken vastgesteld in de artikelen 3 en 4, 2):

 1. de betrokken werknemers die tijdens het betrokken kalenderjaar het brugpensioen hebben bekomen of werden gepensioneerd;
 2. de rechthebbenden van de betrokken werknemers overleden in het betrokken kalenderjaar;
 3. de betrokken werknemers die werden ontslagen om elke andere reden dan in deze vermeld in 2) van artikel 6;
 4. de betrokken werknemers waarvan er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst door overmacht. Als referteperiode en prorata basis wordt het laatste kalenderjaar genomen waarin er effectieve prestaties zijn geweest.

Artikel 6

Hebben geen recht op dit voordeel, de werknemers die:

 1. vrijwillig de onderneming hebben verlaten;
 2. in het betrokken kalenderjaar werden ontslagen zonder opzegging en dit om dringende reden;
 3. ziek zijnde gedurende meer dan zes maanden, de totaliteit hebben genoten van de vergoedingen welke het “Sociaal Fonds voor ondememingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” voor eenzelfde ziekte heeft voorzien.

Artikel 7

De toekenning van een dertiende maand of eindejaarspremie, voordeliger dan deze vastgesteld door deze collectieve arbeidsovereenkomst blijft behouden, maar kan niet samen met de verschuldigde bedragen in toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden genoten.

HOOFDSTUK IV – Geldigheidsduur

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.
De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

B. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de arbeiders vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/05/2014
Registratienr
123059
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
Neerleggingsdatum
23/06/2014
Registratiedatum
19/08/2014
Onderwerp
eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
18/09/2014
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
10/04/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
20/05/2015
Keywords
EINDEJAARSPREMIE

 

Datum CAO
24/09/2020
Registratienr
161280
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
Neerleggingsdatum
28/09/2020
Registratiedatum
08/10/2020
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
Eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
19/10/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/11/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
18/01/2021
Keywords
EINDEJAARSPREMIE