06 Anciënniteitspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 25/01/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 20 oktober 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

Wij geven u hierna de bepalingen inzake de anciënniteitspremie.

Een brutopremie wordt jaarlijks toegekend aan elke werknemer met een ononderbroken anciënniteit van minstens 5 jaar bij eenzelfde werkgever volgens de hierna volgende bepalingen.

Vanaf het dienstjaar 2011 (betaalbaar in 2012) wordt een bijkomende categorie gecreëerd en zal aan de werknemers die 3 jaar anciënniteit in de onderneming hebben, een bruto anciënniteitspremie toegekend worden van 25 EUR.

Voor het dienstjaar 2011 wordt de brutopremie toegekend aan werknemers als volgt vastgesteld:

Vanaf het dienstjaar 2012 wordt de anciënniteitspremie (betaalbaar in 2013) als volgt vastgesteld:

Jaarlijks in de loop van de maand januari volgend op het betrokken dienstjaar, zal de werkgever de anciënniteitspremie aan de onder artikel , §3 bedoelde werknemers betalen.

De evaluatie van de dienstjaren gebeurt in de maand januari van het daaropvolgende jaar.

Werknemers die het bedrijf verlaten hebben in de loop van het jaar, om andere dan zwaarwichtige redenen, en in aanmerking komen voor de anciënniteitspremie, behouden het recht op deze premie, pro rata.

De werkgever kan, binnen een periode van 3 maanden na betaling van de anciënniteitspremie, de onder artikel 4 en artikel 5 bedoelde bedragen terugvorderen bij het Sociaal Fonds, mits voorlegging van een betalingsbewijs en een kopij van de P-verhuizerskaart van de betrokken werknemer.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/10/2011
Registratienr
107044
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
Neerleggingsdatum
07/11/2011
Registratiedatum
28/11/2011
Onderwerp
anciënniteitpremie
BS Bericht van neerlegging
08/12/2011
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
19/06/2013
Keywords
ANCIËNNITEITSPREMIE, AFSCHEIDSPREMIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET