Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 09/10/1998
Geldig vanaf: 01/01/1995

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 31 januari 1995 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de maatregelen getroffen ter uitvoering van de beginselen van het interprofessioneel akkoord van 7 december 1994 in de verhuisondernemingen. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 7 augustus 1995 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1995.

In hetzelfde paritair comité werd op 2 december 1996 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de omschrijving van de risicogroepen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.  Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 22 december 1997 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1998.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO’s.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de verhuisondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren.

 

Artikel 2

De in artikel 1 van deze overeenkomst bedoelde werkgevers zijn voor de jaren 1995 en 1996 een bijzondere bijdrage van 0,25 pct. verschuldigd, berekend op grond van het volledige loon van de door hen tewerkgestelde werklieden en werksters.

 

Artikel 3

De in artikel 2 van deze overeenkomst bedoelde bijzondere bijdrage wordt, voor de subsector van de verhuisondernemingen, geïnd door de Rijksdienst voor sociale zekerheid, ten bate van het sociaal fonds van de subsector.

 

Artikel 4

De middelen die aldus ter beschikking gesteld worden, zullen aangewend worden ter verwezenlijking van de doelstelling van het interprofessioneel akkoord van 7 december 1994, te weten, rekening houdend met de specificiteit van bedoelde subsector, voor de opleiding en de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen, inzonderheid van laaggeschoolde werklozen.

 

Artikel 5

Het sociaal fonds van de sector zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeids-overeenkomst en zal de samenwerkingsakkoorden met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de “Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi” en met de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling voortzetten.

 

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996.

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren alsook op hun werklieden.

Onder “werklieden”, wordt bedoeld de werklieden en de werksters.

Artikel 2

Voor de toepassing van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1995 betreffende de maatregeken genomen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 7 december 1994 in de verhuisondernemingen (registratienummer 37443/CO/140.05), algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 augustus 1995 (Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1995), wordt onder “risicogroepen” verstaan de personen behorend tot één van de volgende categorieën:

1° de laaggeschoolde of onvoldoend geschoolde jongeren;

2° de werkzoekenden;

3° de arbeiders van de sector tewerkgesteld door ondernemingen die van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruik maken;

4° de laaggeschoolde of onvoldoend geschoolde arbeiders van de sector;

5° de arbeiders van de sector die minstens 50 jaar oud zijn;

6° de arbeiders van de sector wiens beroepskwalificatie aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast is of die de risico lopen aan de technologische vooruitgang niet meer aangepast te zijn.

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking met ingang op 1 januari 1996 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996.