Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 22/12/2016
Geldig vanaf: 13/06/2005

De tewerkstelling op zon- en feestdagen in de sector “Verhuisondernemingen“, meubelbewaring en de aan-verwante activiteiten” wordt gereglementeerd door :

De mogelijkheid die krachtens artikel 66 van de arbeidswet van 16 maart 1971 bestaat om werknemers in ondernemingen van vervoer te land tewerk te stellen, wordt opgeheven door artikel 8 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst 9 december 1988, waarvan de tekst luidt als volgt :

Het is niet toegelaten op de zondagen te werken. Het Paritair Comité voor het vervoer kan nochtans de uitvoering van sommige werkzaamheden op zondag toestaan wanneer het nodig vindt dat deze absoluut noodzakelijk zijn.

De aanvragen om toelating moeten vergezeld zijn van het eventueel advies van de belanghebbende represen-tatieve werkgevers- en werknemersorganisaties van de betrokken sector en van de naamlijst van de bij de afwijking belanghebbende werklieden en werksters.

Deze aanvragen, vergezeld van de vereiste adviezen, moeten worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer“.

Artikel 4 van de CAO van 13 juni 2005 bepaalt dat in de ondernemingen nieuwe arbeidsregelingen kunnen worden ingevoerd die gelijktijdig voorzien in zondagarbeid, zonder de verplichting van de werkgever om toelating van het paritair comité te vragen zoals voorzien in artikel 2.8.4. van de CAO van 13 juni 2005 betreffende de arbeidsduur in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

De termijn binnen dewelke de compenserende, onbezoldigde, rusttijd voor zondagarbeid moet worden toegekend bedraagt maximum 8 weken.

Krachtens artikel 10 van de wet van 4 januari 1974 mogen de werknemers in ondernemingen van vervoer te land tijdens een feestdag tewerkgesteld worden. Ingevolge artikel 11 van dezelfde wet moet de inhaalrust worden toegekend binnen de zes weken welke op de feestdag volgen.

Koninklijk besluit van 23 juli 1976 waarbij voor de verhuisondernemingen, die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, het bedrag van het loon voor de feestdagen wordt vastgesteld (Belgisch Staatsblad van 9 oktober 1976).

Gelet op de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, inzonderheid op artikel 14, par. 2, tweede lid;

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen voor verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren.

Artikel 2

De bij artikel 1 bedoelde werklieden hebben voor elke feestdag of elke vervangingsdag van een feestdag, recht op een dagelijkse loon, dat gelijk is aan acht maal het uurloon dat hun op het ogenblik van die feestdag of vervangingsdag toegekend wordt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Artikel 4

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/06/2005
Registratienr
75751
Geldig van
13/06/2005
Geldig tot
Neerleggingsdatum
24/06/2005
Registratiedatum
27/07/2005
Onderwerp
nieuwe arbeidsregelingen
BS Bericht van neerlegging
18/08/2005
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
02/05/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
10/08/2006
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT