Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 15/01/2013
Geldig vanaf: 01/01/2012

A.R 29/09/1971, B.S 18/12/1971
geldigheid: 01/01/1972-onbepaald

gewijzigd door:

A.R 30/10/2003, B.S 18/11/2003

1) Kennisgeving: Ten laatste op de werkdag die de regeling van de gedeeltelijke arbeid voorafgaat.

2) Regeling van de gedeeltelijke arbeid:
– periode: 01/01 tot 31/03: aantal arbeidsdagen: 2 per week of 1 week op 3 weken
– periode: 01/04 tot 31/12: aantal arbeidsdagen: 3 per week of 1 week op 2 weken.

Artikel 5 van het KB van 29/09/1971 wordt opgeheven

1. Economische werkloosheid: KB 29/09/1971

In artikel 51 §1 van de wet van 3 juli 1978 werd voorzien dat de Koning op voorstel van het paritair comité, de voorwaarden kan bepalen, waaronder de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel kan geschorst worden of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd bij gebrek aan werk wegens economische redenen.

In het Belgisch Staatsblad van 28 december 1971 verscheen het Koninklijk Besluit van 29 september 1971 tot vaststelling voor het paritair subcomité van de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en de aanverwante activiteiten van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst. Artikel 5 van dit koninklijk Besluit werd opgeheven door het Koninklijk Besluit van 30 oktober 2003 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 november 2003. Dit Koninklijk Besluit is op 18 november 2003 in werking getreden.

Wij geven U hierna de gecompileerde tekst van het koninklijk besluit dat voor onbepaalde duur geldt.

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing :

1° op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten;

2° op de werkgevers die de sub 1° vermelde werknemers tewerkstellen.

Artikel 2 

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag alleen een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd vanaf de eerste werkdag volgend op die van de mededeling.

Artikel 3 

De in artikel 2 bedoelde mededeling mag geschieden :

–        hetzij door aanplakking van een bericht op een zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming;

–        hetzij door overhandiging aan de werkloos gestelde werklieden en werksters van een door hen medeondertekend individueel geschrift.

Wanneer de werkman of de werkster niet verplicht is terug te keren in de lokalen van de onderneming tijdens de dag van de aanplakking, neemt de regeling van gedeeltelijke arbeid slechts een aanvang op de eerste werkdag volgend op de dag dat hij (zij) kennis heeft kunnen nemen van die aanplakking. Voor de werkman of werkster die in hetzelfde geval verkeren in een onderneming waar de kennisgeving geschiedt door overhandiging van een individueel geschrift, neemt de regeling van gedeeltelijke arbeid slechts een aanvang op de werkdag volgend op de dag waarop de kennisgeving werd overhandigd.

Artikel 4 

De mededeling moet vermelden :

1. de naam, voornaam en gemeente van de woonplaats van de werkloos gestelde werklieden of werksters;

2. het getal werkloosheidsdagen;

3. de duur van de nieuwe arbeidsregeling.

Artikel 5 

Noot : dit artikel is opgeheven door het koninklijk besluit van 30 oktober 2003.

Artikel 6 

Tijdens de periode van 1 januari tot 31 maart mag het aantal arbeidsdagen teruggebracht worden op 2 dagen per week of één week op drie. Tijdens de periode van 1 april tot 31 december mag het aantal arbeidsdagen teruggebracht worden op drie dagen per week of op één week op twee.

Artikel 7 

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

2. Aanwervingen tijdens periodes van economische werkloosheid

Op 16 maart 1972 werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het paritair subcomité voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten betreffende de aanwervingen tijdens periodes van werkloosheid wegens gebrek aan werk voortvloeiend uit economische oorzaken. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk Besluit van 17 april 1972 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 september 1972.

Wij geven U hierna de bepalingen.

Geen enkele werkman mag, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige, hetzij als gepensioneerde, worden aangeworven in een onderneming van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, gedurende de periode dat één van de werknemers aangeworven voor een onbepaalde duur, werkloos is wegens gebrek aan werk voortvloeiend uit economische oorzaken.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1972 en is gesloten voor onbepaalde tijd.