Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 15/01/2013
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2013

KB 18/12/12; BS 14/01/13

Geldig van 01/01/13 – 31/12/13

1) Kennisgeving: ten minste 7 dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen

2) Volledige schorsing: 13 weken

In artikel 51 § 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten werd voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité, de voorwaarden kan bepalen, waaronder de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geheel kan geschorst worden of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd bij gebrek aan werk wegens economische redenen.

In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2013 verscheen het koninklijk besluit van 14 december 2012 tot vaststelling voor de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen en die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst.

Wij geven u hierna de integrale tekst van dit koninklijk besluit; de tussentitels werden door ons aangebracht.

Tekst van het K.B. van 14 december 2012

I. Toepassingsgebied

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen en die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren.

II. Kennisgeving aan de werklieden

Artikel 2

Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven door aanplakking op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, ten minste zeven dagen vooraf, de dag van de aanplakking niet inbegrepen.

De aanplakking kan worden vervangen door een geschreven kennisgeving aan iedere werkloos gestelde werkman, ten minste zeven dagen op voorhand, de dag van de kennisgeving niet inbegrepen.

III. Duur van de schorsing

Artikel 3

De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag dertien weken niet overschrijden. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

IV. Kennisgeving

Artikel 4

Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2 bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst ingaat, de datum waarop deze schorsing een einde neemt en de data waarop de werklieden werkloos gesteld worden.

V. Geldigheidsduur

Artikel 5

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en treedt buiten werking op 31 december 2013.

Artikel 6

De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.