15 Tewerkstelling van studenten

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 23/03/1983
Geldig vanaf: 01/07/1982
Geldig tot: 30/06/1983

Op 29 juli 1982 werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten betreffende de tewerkstelling van studenten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 23 december 1982, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1983.

Wij geven U hierna de inhoud van de collectieve arbeidsovereenkomst.

In de ondernemingen van verhuizing, meubelbewaring en aanverwante activiteiten is de indienstneming van studenten toegelaten gedurende de jaarlijkse vakantieperiode van juli, augustus en september, uitsluitend voor de functies van drager of verpakker en voor een maximum duur van één maand of een ononderbroken kalenderperiode van 30 dagen.

De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten wordt opgesteld in 4 exemplaren, zoals is bepaald in artikel 124 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten :

Een “S” kaart wordt door de werkgever aan de student overhandigd bij zijn indiensttreding. Elke dag arbeids-prestatie moet hierop worden aangegeven. Op het einde van de periode van tewerkstelling neemt de werkgever de kaart terug en zendt deze aan het bovenbedoelde sociaal fonds.

Elke werkgever die een student tewerkstelt is verplicht aan het bovenvermeld sociaal fonds een som te storten van 600 BEF per maand of gedeelte van de maand tijdens welke arbeidsprestaties werden verricht door die student.

De werkgever moet aan de werknemers de vrijheid laten hun jaarlijkse vakantie te nemen tijdens de maanden juli en augustus, wanneer familiale redenen – vakantie van de kinderen en/of vakantie van de echtgenoot (echtgenote) – dit vereisen. In een onderneming waar een student is tewerkgesteld mag geen enkele werkman worden ontslagen omdat hij vakantie heeft genomen gedurende de maanden juli, augustus en september. Een dergelijk ontslag wordt als onrechtmatig beschouwd.

In een onderneming waar een student tijdens de maanden juli, augustus en september is tewerkgesteld, mag geen werkman gedeeltelijk werkloos worden gesteld wegens economische redenen.

Dit bedrag wordt vastgesteld op :

 

.

27.905 BEF

 

a)

27.905 BEF per maand of 160,99 BEF per uur

(                               )

vanaf 1/5/1982 ;

 

 

173,33

 

 

 

 

 

 

 

28.462 BEF

 

b)

28.462 BEF per maand of 164,21 BEF per uur

(                               )

vanaf 1/8/1982 ;

 

 

173,33

 

 

 

 

 

 

 

29.031 BEF

 

c)

29.031 BEF per maand of 167,49 BEF per uur

(                               )

vanaf 1/10/1982 ;

 

 

173,33

 

 

 

 

 

 

 

29.613 BEF

 

d)

29.613 BEF per maand of 170,85 BEF per uur

(                               )

vanaf 1/12/1982 ;

 

 

173,33

 

 

 

 

 

 

 

30.206 BEF

 

e)

30.206 BEF per maand of 174,27 BEF per uur

(                               )

vanaf 1/4/1983.

 

 

173,33

 

Alle bepalingen betreffende de arbeidsduur in deze sector zijn van toepassing op de studenten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1982 en is gesloten voor de duur van één jaar.

N.B. :  Waarschijnlijk zullen de sociale partners een gelijkaardige collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten voor de vakantie 1983. Aangezien deze collectieve arbeidsovereenkomst wellicht laattijdig zal worden afgesloten, zodat wij U niet meer vóór de maand juli 1983 kunnen informeren, raden wij U aan in afwachting rekening te houden met de bovenstaande bepalingen.