1502 Opzegtermijnen

Bijwerking: 19/03/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

“Nieuwe” regeling voor arbeiders: opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012

Anciënniteit van de arbeider in de onderneming [1] Opzegtermijn van de werkgever in kalenderdagen [2] Opzegtermijn van de werknemer in kalenderdagen [2]
Minder dan 6 maanden [3] 7 kalenderdagen [3] / 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen [3] / 14 kalenderdagen
6 maanden tot minder dan 5 jaar 40 kalenderdagen 14 kalenderdagen
5 jaar tot minder dan 10 jaar 48 kalenderdagen 14 kalenderdagen
10 jaar tot minder dan 15 jaar 64 kalenderdagen 14 kalenderdagen
15 jaar tot minder dan 20 jaar 97 kalenderdagen 14 kalenderdagen
20 jaar en meer 129 kalenderdagen 28 kalenderdagen

“Oude” regeling voor arbeiders: opzeggingstermijnen voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering aanvangt vóór 1 januari 2012

Anciënniteit van de arbeider in de onderneming [1] Opzegtermijn van de werkgever in kalenderdagen [2] Opzegtermijn van de werknemer in kalenderdagen [2]
Minder dan 6 maanden [3] 7 kalenderdagen [3] / 28 kalenderdagen 3 kalenderdagen [3] / 14 kalenderdagen
6 maanden tot minder dan 5 jaar 35 kalenderdagen 14 kalenderdagen
5 jaar tot minder dan 10 jaar 42 kalenderdagen 14 kalenderdagen
10 jaar tot minder dan 15 jaar 56 kalenderdagen 14 kalenderdagen
15 jaar tot minder dan 20 jaar 84 kalenderdagen 14 kalenderdagen
20 jaar en meer 112 kalenderdagen 28 kalenderdagen

De opzegtermijnen gaan in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend; de kennisgeving van de opzegging moet geschieden ten laatste drie werkdagen vóór de aanvang van de opzeggingstermijn.


[1] Anciënniteit is de periode waarin de arbeider zonder onderbreking in dienst gebleven is van dezelfde werkgever

[2] Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen.

[3] De verkorte opzegtermijn van 7 en 3 kalenderdagen kan slechts worden toegepast op voorwaarde dat hij uitdrukkelijk werd vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst en/of in het arbeidsreglement. In de individuele arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan men eveneens bepalen dat de opzeggingstermijn ingaat de dag volgend op de dag van de betekening. Indien deze bepaling niet uitdrukkelijk is ingeschreven, is de algemene regel van toepassing en gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.
Indien geen verkorte opzegtermijn werd voorzien, geldt de wettelijke termijn van 28 kalenderdagen voor de werkgever en 14 kalenderdagen voor de werknemer.

In de artikelen 59 en 60 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt bepaald welke opzegtermijnen men dient in acht te nemen om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst voor werklieden.

In artikel 61 van diezelfde wet is echter voorzien dat de Koning, op voorstel van het Paritair Comité of van de Nationale Arbeidsraad, de opzegtermijnen kan wijzigen in het belang van bepaalde bijzondere categorieën van werknemers of voor de opzeggingen die om sociale of economische redenen zijn gedaan.

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75, gesloten op 20 december 1999 in de Nationale Arbeidsraad (algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 10 februari 2000) heeft de opzeggingstermijnen van de werklieden verlengd voor de werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (hoofdzakelijk de werknemers uit de privé-sector).

Deze opzeggingstermijnen zijn enkel van toepassing bij ontstentenis van een afwijkende opzeggingstermijn bepaald bij koninklijk besluit (hierboven vermeld) of van een collectieve arbeidsovereenkomst waardoor de duur van de opzeggingstermijn van de werklieden wordt vastgelegd op het niveau van de bedrijfstak, of bij ontstentenis van een collectief akkoord dat voor de werklieden voorziet in een stelsel van stabiliteit van werkgelegenheid of inkomen via aanvullende bestaanszekerheidsregelingen of via equivalente regelingen.

Nieuwe regeling voor de overeenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2012

De nieuwe regeling is van toepassing op de werklieden waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begint te lopen vanaf 1 januari 2012. 

Vanaf deze datum zullen er twee ontslagregelingen naast elkaar bestaan, de oude en de nieuwe regeling.

Het is mogelijk dat een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering is begonnen na 1 januari 2012, voorafgegaan werd door een andere overeenkomst tussen dezelfde werknemer en dezelfde werkgever. In dit geval is de bijzondere regeling van toepassing indien er een onderbreking van meer dan 7 dagen is tussen deze twee overeenkomsten.

De sociale partners wensten dat de door de nieuwe regeling voorgeschreven opzeggingstermijnen bepaald worden door de opzeggingstermijnen die momenteel door de CAO nr. 75 worden voorgeschreven, te vermenigvuldigen met een coëfficiënt 1,15.