Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 01/12/2021
Geldig vanaf: 01/07/2019

Bedragen: 145 EUR vanaf de syndicale premie 2022;

Begunstigden: werklieden en werksters die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die sedert minstens één jaar lid zijn van een van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden, voor zover zij op 30 september van het lopende jaar zijn ingeschreven op de personeelslijsten van de werkgevers.

In het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek werd op 26 september 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (nr. 154763/CO/140). Het artikel 3 werd door de cao van 21 oktober 2021 gewijzigd (nr. 168379/CO/140).

1. Toepassingsgebied

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die behoren tot het paritair subcomité voor de verhuizing.

Het paritair subcomité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Het paritair subcomité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuisactiviteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het:

  • Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;
  • Paritair Comité voor het bouwbedrijf;
  • Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;
  • Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn;
  • Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten.

2. Bedragen

De aanvullende sociale toelage bedraagt 145 EUR vanaf de syndicale premie 2022 en is betaalbaar in 2023.

De aanpassing van deze bedragen vereist de aanpassing van het protocol “Werking Gemeenschappelijk Vormingsfonds” tussen het Sociaal Fonds Verhuizingen en het Gemeenschappelijke Vormingsfonds Wegvervoer van de erkende syndicale organisaties.

3. Toekenningsvoorwaarden (cao van 25/01/1985)

De werklieden en werksters die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die sedert minstens één jaar lid zijn van een van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden, hebben recht op een jaarlijkse aanvullende sociale toelage, voor zover zij op 30 september van het lopende jaar zijn ingeschreven op de personeelslijsten van de werkgevers.

4. Procedure (cao van 25/01/1985)

De  aanvullende sociale toelage wordt betaald door de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden. Zij kunnen de terugbetaling bekomen bij het fonds voor zover de werkgevers die aangeslotenen in dienst hebben, deze aan het fonds gedurende betreffend dienstjaar onderworpen hebben.

Binnen de door de wet toegestane grenzen gelast het fonds zich met de terugvordering van de toelagen betaald in uitvoering van de bepalingen  bij de werkgevers die hadden moeten bijdragen tot de financiering van het fonds en die om welke reden ook het niet gedaan hebben.

De inningskosten vallen ten laste van deze werkgevers.

5. Financiering (cao van 25/01/1985)

Om de financiering van de toelagen te verzekeren, beschikt het fonds over de bedragen welke door de werkgevers zijn verschuldigd.

De bijdrage van de werkgevers wordt vastgesteld door de raad van beheer van het fonds en maakt het voorwerp uit van een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

De inning en de invordering van de bijdragen worden verzekerd door de RSZ. Van de door de RSZ gestorte bedragen aan het fonds worden de kosten, vastgesteld door de raad van beheer van het fonds, vooraf afgehouden. Het saldo is bestemd voor de uitkering van de toelagen, evenals voor het dekken van de daarop betrekking hebbende kosten.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
21/10/2021
Registratienr
168379
Geldig van
30/08/2021
Geldig tot
Neerleggingsdatum
03/11/2021
Registratiedatum
25/11/2021
Reikwijdte
Paritair Subcomité voor de verhuizing
Onderwerp
Syndicale premier (wijziging) – 140.05
BS Bericht van neerlegging
07/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
Gepubliceerd in het B.St. van
Keywords
SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
27/11/2021

 

Datum CAO
26/09/2019
Registratienr
154763
Geldig van
01/07/2019
Geldig tot
Neerleggingsdatum
07/10/2019
Registratiedatum
24/10/2019
Reikwijdte
verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
04/11/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
04/02/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
21/02/2020
Keywords