Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 16/09/1996
Geldig vanaf: 01/01/1995

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 22 mei 1995 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een sectoraal tewerkstellingsakkoord toepasselijk op de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 24 april 1996 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1996.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO, gevolgd door enkele praktische schikkingen.

Voor de algemene reglementering inzake de bevordering van de werkgelegenheid, zie onze interprofessionele documentatie onder nr. 275.

 

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer.

 

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van:

a)    het centraal akkoord 1995-1996 van 7 december 1994, inzonderheid punt 1.1.;

b)    de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 60 van 20 december 1994, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot bepaling van de doelstellingen en de procedure voor het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, ter uitvoering van het centraal akkoord van 7 december 1994.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft directe uitwerking.

 

Artikel 3

Als maatregelen tot het scheppen of het herverdelen van arbeid, leggen partijen de volgende maatregelen vast:

a)    verlenging van de brugpensioenregeling op 58 jaar tot 31 december 1996;

b)    invoering van een brugpensioenregeling op 55 jaar waarover heden een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten is. Bovendien wordt in een andere collectieve arbeidsovereenkomst die eveneens heden is gesloten de bijkomende procedure voor brugpensionering op 55 jaar gepreciseerd;

c)    bestrijding van het zwartwerk door een actie waarover met de inspectiediensten overleg is gepleegd om de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de kaarten P en S te doen naleven;

d)    gunstig onderzoek van de aanvragen om loopbaanonderbreking door de werkgevers;

e)    een grotere inspanning inzake opleiding, zowel van de werkzoekenden als van de werknemers tewerkgesteld in de sector.

 

Artikel 4

De werkgevers worden verzocht, wanneer zij aanwerven, bij voorkeur werkzoekenden in dienst te nemen die de opleiding georganiseerd door de sector in samenwerking met de VDAB en de FOREM hebben gevolgd.

 

Artikel 5

De partijen zullen in de loop van het eerste kwartaal van 1996 de resultaten van dit sectoraal tewerkstellingsplan evalueren om in voorkomend geval aanvullende maatregelen te kunnen treffen.

 

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 1995 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996.

 

Aangezien deze CAO rechtstreekse uitwerking heeft, genieten alle werkgevers die deze CAO naleven en die een nettotoename van het aantal personeelsleden realiseren met minstens het behoud van het arbeidsvolume de vermindering van sociale zekerheidsbijdragen van 37.500 fr. per kwartaal.

De aangeslotenen van het erkende sociaal secretariaat Groep S – Sociale Samenwerking vzw dienen geen bijzondere schikkingen te treffen: onze diensten passen automatisch de vermindering toe.