Paritair (sub-)Comité nr.:
226.00.00-00.00

Bijwerking: 09/11/2015
Geldig vanaf: 01/01/2014

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek werd op 5 oktober 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst ter bevordering van de aanwerving van jongeren. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst en geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nr. 129811/CO/226. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2015.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013, hierna genoemd “KB risicogroepen”.

Artikel 3

§1. De ondernemingen die hun bijdrage betalen aan het Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een forfaitaire premie voor het aanwerven van jongeren als bedoeld in artikel 2 van het KB risicogroepen.

§2. Meer bepaald gaat het om:

– de niet-werkenden en de personen die sinds minder dan een jaar werken en niet-werkend waren op het ogenblik van hun indiensttreding.

     – Onder niet-werkenden wordt verstaan:

– de personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid.

§3. De jongere moet worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

§4. De premie is pas verworven zes maanden na de datum van indiensttreding.

§5. De premie is cumuleerbaar met de aanwervingspremie bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015 betreffende een regeling van aanwervingspremies.

Artikel 4

De premie bedraagt  2.500 EUR bij indienstneming van een voltijds tewerkgestelde bediende.

Bij deeltijdse tewerkstelling (ten minste halftijdse) wordt een prorata deel van de premie toegekend.

Artikel 5

§1. De aanvraag tot het bekomen van de premie dient gericht te worden aan het Sociaal Fonds dat hiervoor een formulier ter beschikking stelt van de werkgevers.

§2. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag bij het Sociaal Fonds toekomen binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van indiensttreding

§3. Op gemotiveerd verzoek kan de Raad van beheer van het Sociaal Fonds een afwijking toestaan op voormelde termijn.

Artikel 6

De financiering van deze regeling van aanwervingspremies wordt ten laste genomen door het Sociaal Fonds.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2014, geregistreerd op 19/08/2014 onder het nummer 122992/CO/226.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen geheel of gedeeltelijk worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
05/10/2015
Registratienr
129811
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
Neerleggingsdatum
15/10/2015
Registratiedatum
21/10/2015
Onderwerp
bevordering van de aanwerving van jongeren
BS Bericht van neerlegging
29/10/2015
Algemeen verbindend verklaring
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/04/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
06/05/2016
Keywords
AANWERVING, RISICOGROEPEN