51 Beperkt comité/Verzoeningsbureau

Paritair (sub-)Comité nr.:
140.05.00-00.00

Bijwerking: 15/01/1998
Geldig vanaf: 31/01/1996

In deze sector, wordt een beperkt comité/verzoeningsbureau opgericht.

In het Paritair Comité voor het vervoer werd op 31 januari 1996 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende oprichting van een Beperkt Comité voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (nr 40988/CO/140.05).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1 – Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten die onder het Paritair Comité voor het Vervoer ressorteren alook op hun werklieden.

Onder “werklieden”, wordt bedoeld de werklieden en de werksters.

HOOFDSTUK II – Oprichting van een Beperkt Comité

Artikel 2 – In de schoot van het Paritair Comité voor het Vervoer, wordt een beperkt comité opgericht dat voor de sector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten bevoegd is.

Artikel 3 – Dit Beperkt Comité is samengesteld uit:

a) de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer;

b) twee vertegenwoordigers van de voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten representatieve werkgeversorganisatie die in de schoot van het Paritair Comité voor het Vervoer zetelt;

c) twee vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties die in de schoot van het Paritair Comité voor het Vervoer zetelen en die voor de onder artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werklieden representatief zijn.

Ieder effectief lid heeft een plaatsvervanger.

De plaatsvervanger neemt aan de beraadslaging van het Beperkt Comité deel enkel indien het effectief lid afwezig is.

De effectieve en plaatsvervangende leden van het Beperkt Comité worden door het Paritair Comité voor het Vervoer aangeduid op voorstel van de in dit artikel bedoelde organisaties.

Deze effectieve en plaatsvervangende leden worden gekozen onder de effectieve en plaatvervangende leden van het Paritair Comité voor het Vervoer.

Artikel 4 – Het Beperkt Comité komt op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter van het paritair comité bijeen.

Artikel 5 – Het Beperkt Comité beraadslaagt enkel geldig indien alle organisaties die er in zetelen vertegenwoordigd zijn.

HOOFDSTUK III – Opdrachten van het Beperkt Comité

Artikel 6 – Het Beperkt Comité is belast met alle opdrachten die het toevertrouwd zijn door collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing zijn op de onder artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers.

HOOFDSTUK IV – Geldigheidsduur

Artikel 7 – Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 31 januari 1996 en is voor onbepaalde duur gesloten.

Ze kan opgezegd worden door iedere partij mits betekening, per aangetekende brief gericht tot de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer, van een opzeggingstermijn van drie maanden.

De partij die het initiatief neemt deze overeenkomst op te zeggen is er toe gehouden de redenen er van mede te delen.