De arbeider die wegens economische redenen deeltijds werkloos is, heeft van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor alle werkloze dagen.

Vanaf 01-06-2009 wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid als volgt samengesteld:

€ 6,00/dag in de 5-dagen week

€ 5,00/dag in de 6-dagen week

Toekenningsvoorwaarden:

tijdelijk werkloos zijn tengevolge van gebrek aan werk om economische redenen;

recht hebben op werkloosheidsuitkeringen in toepassing van de wetgeving inzake de werkloosheidsverzekering.

Wat moet de werknemer doen:

het formulier F1 laten invullen door zijn uitbetalingsorganisme;

het vak voor de werknemer bestemd op hetzelfde formulier, invullen en ondertekenen;

het formulier aan de werkgever overhandigen bij ontvangst van de aanvullende uitkeringen.

Wat moet de werkgever doen:

aan de werknemer een formulier F1 overhandigen voor iedere deeltijdse werkloosheid om economische redenen;

bij teruggave van de werknemer van het door hem en door zijn uitbetalingsorganisme nauwkeurig ingevuld formulier, betaalt de werkgever aan de werknemer de aanvullende vergoedingen waarop hij recht heeft;

de werkgever vult op zijn beurt het formulier F1 in en zendt dit aan het Sociaal Fonds om de terugbetaling te verkrijgen van 100 % van de aanvullende uitkeringen ten laste van het Sociaal Fonds. (De terugbetaling is beperkt tot 60 dagen per werknemer per jaar en per bedrijf maximum 12 % van de aan de RSZ aangegeven dagen van het jaar voordien.)

het tewerkstellingsattest (F3) invullen en terugzenden naar het Sociaal Fonds.

Belangrijk: Zelfs indien het aantal terugbetaalde aanvullende uitkeringen van het Sociaal Fonds beperkt zijn, heeft de werknemer van de werkgever recht op een aanvullende uitkering voor iedere dag dat hij tijdelijk werkloos was wegens economische redenen.

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA

Tijdelijke werkloosheid vanaf september 2020

Op dit ogenblik hebben alle werkgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht“COVID19”. Vanaf 1 september 2020 alleen zullen bepaalde ondernemingen/ sectoren gebruik kunnen blijven maken van het vereenvoudigd systeem van corona werkloosheid.

De ondernemingen die uitzonderlijk hard getroffenzijn door de coronacrisis zijn de werkgevers die tijdens het tweede kwartaal 2020 een aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en wegens overmacht-corona kenden van ten minste 20 %van het globaal aantal aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven dagen. Dit is meer dan waarschijnlijk het geval voor de meeste verhuisbedrijven.

Om daarvan gebruik te kunnen maken, moet je een voorafgaande aanvraag doen aan de hand van een nieuw formulier “CoronaC106A- Corona”! (https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c106a-corona-hgo)

Het is nog nietduidelijk hoe en binnen welke termijnen dit moet ingediend worden. MAAR UNIZO deelde mee dat “wanneer een werkgever zijn aanvraag pas op 1/9 indient, en de RVA beslist effectief na 14 dagen (waartoe ze zich engageren), dan kan die werkgever in de periode van 1/9 tot en met 14/9 geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid !!!”

De eenvoudige procedure kan verder worden toegepast, wat inhoudt dat:

Er geen uitkeringsaanvraag (ASR-werkloosheid scenario 2) dient te gebeuren;

Er geen controlekaart C3.2A afgeleverd dient te worden en geen validatieboek dient te worden bijgehouden;

Er uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR-werkloosheidscenario 5) dient te gebeuren;

De werknemer dient slechts éénmalig een uitkeringsaanvraag te doen(C.3.2–WERKNEMER-CORONA)

Quid met de aanvullende tussenkomst van het Sociaal Fonds Verhuizingen?

De raad van bestuur van het Sociaal Fonds heeft bij de aanvang van de Corona crisis beslist om t.e.m. 31/8/2020 !!!:

De aanvullende tussenkomst van het Fonds bij economische werkloosheid OOK toe te kennen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona.

En om de limieten die van toepassing zijn op deze aanvragen NIET toe te passen. Ter herinnering: – de terugbetaling bij economische werkloosheid is beperkt tot 60 dagen per werknemer per jaar en per bedrijf maximum 12 % van de aan de RSZ aangegeven dagen van het jaar voordien. – en, indien de limiet van het aantal terugbetaalde aanvullende uitkeringen wordt bereikt, behoudt de werknemer toch recht op een aanvullende uitkering voor iedere dag dat hij tijdelijk werkloos was wegens economische redenen. – M.a.w.: de werkgever moet de aanvullende uitkering bij economische werkloosheid blijven betalen, maar kan niets meer terugvragen bij het Fonds!

Tot op heden werd deze regel NIET toegepast bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona. De raad van beheer van het SF Verhuizingen van 25/08/2020 heeft beslist dat vanaf september 2020 de bestaande limieten bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen OOK van toepassing zijn bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht t.g.v. Covid-19.

Er werd ook aan herinnerd dat de aanvragen tot terugbetaling moeten gebeuren binnen de drie maanden nà de afsluiting van de betreffende periode (Aanvraagformulier: zie rubriek “Fomulieren”).

CONCLUSIES:

Als je vanaf 1/9/2020 nog gebruik wil maken van RVA-tussenkomst voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona, dien dan vóór 1/9/2020 een aanvraag in bij de RVA.

Als je als werkgever vanaf 1/9/2020 nog gebruik wil maken van de extra tussenkomst van het FONDS voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona, vraag dan vooraf aan het FONDS hoe het zit met de limieten, anders heb je ze misschien betaald aan uw werknemers, maar betaalt het FONDS niets meer terug. De raad van bestuur zal deze situatie opnieuw evalueren op haar vergadering van 22/09/2020.

Dien uw aanvragen die betrekking hebben op de maanden vóór 1/9/2020 tijdig in bij het FONDS.

Download Formulier F1