rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.  107045/CO/140.05   07.11.2011      
K.B.       B.S. 28.11.2011  

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2011 tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comite voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werknemers.

§2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: prive, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. .. . met inbegrip van aile begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.….;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz …

§3. Onder “werknemers” wordt bedoeld de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 15.06.2009 (KB 21.02.2010 — BS 14.04.2010) en wordt gesloten in uitvoering van het protocol akkoord van 2011-2012.

HOOFDSTUK III. Aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd.

Artikel 3.

De aanvullende sociale toelage, zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van
de statuten van het Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen,
meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, vastgesteld bij CAO van
23.12.1970 (KB 24.06.1971), gewijzigd bij CAO van 25.01.1985 (KB
22.04.1985), laatst gewijzigd bij CAO van 10.11.2010 (KB 12.07.2011, BS 09.09.2011) bedraagt :

vanaf 01.01.2012 (refertejaar 2011): € 125

vanaf 01.01.2013 (refertejaar 2012) : € 130

De verhoging van de syndicale premie in 2013 mag niet ten laste komen van de volgende sectorale onderhandelingen.

HOOFDSTUK IV. Geldigheidsduur

Artikel 4.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 november 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.