rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.     16.03.1972      
K.B.     17.04.1972 B.S. 08.09.1972 09715

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1972 betreffende de aanwervingen in de verhuisondernemingen tijdens periodes van werkloosheid wegens gebrek aan werk voortvloeiend uit economische oorzaken

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de verhuisondernemingen welke ressorteren onder het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer.

Art.2

Geen enkele werkman mag, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige, hetzij als gepensioneerde, worden aangeworven in een onderneming van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, gedurende de periode dat één van de werknemers aangeworven voor een onbepaalde duur, werkloos is wegens gebrek aan werk voortvloeiend uit economische oorzaken.

Art.3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1972 en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan door elke van de contracterende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Nationaal Paritair Comité voor het vervoer.