Paritair comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 betreffende de beroepsopleiding

 

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.            
K.B.  2012/207076     B.S.  18.04.2013
 
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
 
Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en behoren tot de subsector voor de verhuisonder-nemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

 
§2. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:
 
“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;
 
“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;
 
“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;

 

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

 

§3. Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

 

 

HOOFDSTUK II. BEROEPSOPLEIDING

 

Artikel 2

 

De huidige collectieve arbeidsover-eenkomst is afgesloten in uitvoering van artikel 30 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2005 en van haar uitvoerings-KB van 11 oktober 2007 (B.S. 15.12.2007).

 

Artikel 3 –

 

Overeenkomstig het sectorakkoord (2009-2010) verbinden de sociale partners er zich toe om jaarlijks een stijging van 0,10% van de brutoloonkost te investeren in beroepsopleidingen.

De werkgevers zullen dit engagement uitvoeren via onder meer een verhoging van de opleiding op de werkvloer en via een meer intense samenwerking met de onderwijsnetwerken en centra voor beroepsopleiding.

 

Artikel 4 –

 

Aan de Ondernemingsraad of desgevallend aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, wordt informatie gegeven op basis van de toelichting van de sociale balans.

 

Artikel 5

Jaarlijks zal het Sociaal Fonds een verslag afleveren dat een overzicht geeft van de geleverde opleidingsinspanningen in het betrokken paritair comité, met specifieke aandacht voor het doelpubliek, de participatiegraad van de betrokken werknemers en de aard van opleidingen.

 

HOOFDSTUK III – SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 6-

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en is gesloten voor onbepaalde duur.