rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.
K.B. B.S.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2016 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het bijdragepercentage voor de financiering van een aanvullend pensioen – wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2014 onder het nummer 120164/CO/140).

1. Juridisch kader

Art. 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2015-2016.

2. Toepassingsgebied

Art. 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk:

1)

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

2)

op de werklieden en werksters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

3. Aanpassing van het bijdrage percentage

Art. 3

Het bijdragepercentage voorzien in artikel 4 van bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013 bedraagt 1,10 % in het tweede kwartaal 2016 en 0,85 % vanaf het derde kwartaal 2016 (exclusief de toepasselijke sociale lasten)

4. Geldigheid

Art. 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 01 januari 2016 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door elk van de contracterende partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.