Paritair comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15/02/2018

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2018 betreffende koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de sub sector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Sub comité voor de verhuizing.

§2. Het Paritair sub comité voor de verhuizing is bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten voor ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen.

Onder voor rekening van derden wordt verstaan het uitvoeren van verhuisactiviteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden verhuisactiviteiten uitoefenen op geen enkelogenblik eigenaar van de betrokken goederen worden.

Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard.

Het Paritair Sub comité voor de verhuizing is niet bevoegd voor ondernemingen die verhuis-activiteiten uitoefenen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, het Paritair Comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn en het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

 

HOOFDSTUK II. Vaststelling van de minimumlonen

Artikel 2.

Minimum uurlonen van toepassing sinds 01/12/2017 (38u/week) :

Drager beginneling € 11,3903

Drager (+1 jaar) € 11,4887

Chauffeur € 11,7075

Liftbestuurder € 11,7075

Inpakker € 11,7075

Kistenmaker € 11,7075

Chauffeur rijbewijs C of CE met min. 2 jaar dienst in de sector 11,8323

Ploegbaas € 11,8323

Deze lonen gelden voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren.

 

HOOFDSTUK III. Vaststelling van de aanvullende vergoedingen

Artikel 3. Verwijderingsvergoeding

De verwijderingsvergoeding die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de arbeidsduur in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten verschuldigd is vanaf 1 november 2017 vastgesteld op € 3,1897.

De verwijderingsvergoeding is alleen verschuldigd op de aanwezigheidsuren die worden vergoed aan 100 pct.

Artikel 4. Verblijfsvergoeding

De werklieden die wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn te overnachten hebben recht op:
1° een vergoeding voor het avondmaal indien de diensttijd van de dag voor de middag (12 uur) aanvangt
2° een vergoeding voor de overnachting en het ontbijt
3° een vergoeding voor het middagmaal indien de terugkomst op de werkplaats na 14 uur plaats heeft.

Artikel 5.

Voor zover zij minstens de in het arbeidsreglement voorziene arbeidsprestaties hebben verricht en voor zover zij wegens dienstnoodzaak gedwongen zijn op de werkplaats terug te komen na 22 uur hebben de arbeiders recht op de vergoeding voor het avondmaal.

Het voordeel voortspruitend uit artikel 5 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit artikel 6.

Artikel 6.

§ 1. Een aanvullende vergoeding gelijk aan de vergoeding voor het avondmaal wordt toegekend indien de diensttijd van de dag wordt overschreden.

Het voordeel voortspruitend uit artikel 6 is niet cumuleerbaar met dit voortspruitend uit artikel 5.

§ 2.Voor de toepassing van dit artikel, onder« overschrijding van de diensttijd van de dag » wordt bedoeld de overschrijding van de tijd voor de bedoelde dag vastgesteld ofwel door de CAO van 9/12/’88 betreffende de arbeidsduur in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten, algemeen verbindend verklaard bij KB van 14/08/’89 (BS 13/09/1989) ofwel door de collectieve arbeidsovereenkomst van 31/01/’96 of de CAO van 26/11/’03 betreffende de invoering van nieuwe arbeidstijdstelsels in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten (geregistreerd onder de nummers 40987/CO/140.05 – 69291/CO/140.05).

De diensttijd van de dag moet minstens 10 uur bedragen.

Artikel 7.

Vanaf 1 december 2017, is het bedrag van de vergoeding voor de overnachting en het ontbijt vastgesteld op € 16,5088.

Artikel 8.

Vanaf 1 december 2017 is het bedrag van de vergoeding voor het middagmaal vastgesteld op € 13,2275.

Artikel 9.

Vanaf 1 december 2017 is het bedrag van de vergoeding voor het avondmaal vastgesteld op € 11,5154.

HOOFDSTUK IV. Koppeling van de lonen en de aanvullende vergoedingen aan het gezondheidsindexcijfer

Artikel 10

De lonen en aanvullende vergoedingen voor het niet-garagepersoneel die onderhevig zijn aan indexering, zullen vanaf 2018 éénmaal per jaar en telkens op 1 december worden aangepast aan de evolutie van de levensduurte.
(gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2017).

Deze aanpassing gebeurt op basis van de reële evolutie van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen {bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de Wet van 6 januari 1989 ter vrijwaring van ’s land concurrentievermogen (B.S. van 31 december 1993)}, maandelijkse vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – en wordt berekend over de laatste 12 maanden, met als refertecijfers het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex (afgevlakte index) van de maand november van het lopende jaar en deze van november van het jaar dat de aanpassing voorafgaat.

De indexering gebeurt door de effectief betaalde lonen (en de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering) van oktober van het lopende jaar te vermenigvuldigen met de coëfficiënt berekend tot op 5 decimalen, van de deling van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer der consumptieprijzen van de maand november van het lopende jaar door het rekenkundig gemiddelde van de maand november van het voorgaande jaar.

Artikel 11

De berekening van de coëfficiënt, de minimumlonen, de effectief betaalde lonen en de vergoedingen, voor het niet-garagepersoneel, die onderhevig zijn aan indexering gebeurt telkens tot op de 4de decimaal, met dien verstande dat de vierde decimaal ongewijzigd blijft indien de vijfde decimaal kleiner is dan vijf en wordt afgerond naar boven indien de vijfde decimaal gelijk is aan of hoger dan 5.

HOOFDSTUK V – Geldigheidsduur

Artikel 12

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt per 1 januari 2018 de cao van 18 december 2014 (met registratienummer 125.905) gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot vaststelling van de minimum uurlonen en tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer in de sub sector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwanten activiteiten, alsmede de cao van 13 december 2004 (met registratienummer 73.580) gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek betreffende de verwijderings- en verblijfsvergoeding in de sub sector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwanten activiteiten.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een per post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer, die zonder verwijl de betrokken partij in kennis zal stellen. De opzeggingstermijn kan enkel uitwerking hebben met ingang op 1 november van een jaar.