Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001 betreffende de kosten van medische schifting in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.   57779 21.05.2001      
K.B.     17.05.2002 B.S. 02.08.2002 33892

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied
Hoofdstuk II : Medische schifting
Hoofdstuk III : Geldigheidsduur

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Artikel 1

Par.1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

Par.2

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer : privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz… met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen.

“aanverwante activiteiten” : elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz…”.

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz…

Par.3

Onder “werklieden” wordt bedoeld: de werklieden en werksters.

Hoofdstuk II : Medische schifting

Art.2

De medische kosten die rechtstreeks in verband staan met het behalen of het vernieuwen van het nieuw Europees rijbewijs, worden door de werkgever gedragen.

Art.3

Deze kosten worden terugbetaald door het Sociaal Fonds van de sector. De werkgever die om terugbetaling verzoekt, legt een voldoende bewijsstuk voor.

Art.4

De praktische modaliteiten voor de uitvoering van deze collectieve overeenkomst zullen uitgewerkt worden door de Raad van Beheer van het Sociaal Fonds van de sector.

Art.5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1999 betreffende de kosten van medische schifting.

Hoofdstuk III : Geldigheidsduur

Art.6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001. Zij is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.