Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de arbeiders en arbeidsters van de sector verhuis, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten.

 

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing:

op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

Op de arbeiders/arbeidsters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

Met “arbeiders” wordt hierna bedoeld: de arbeiders en arbeidsters  tewerkgesteld in de sector van de verhuizingen

 

HOOFDSTUK II. juridisch kader

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocolakkoord voor de jaren 2017-2018, gesloten op 12 juni 2017

 

HOOFDSTUK III. Toekenningsvoorwaarden

Artikel 3

Er wordt een aanvullende vergoeding voor werkloosheid met bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever toegekend onder de volgende voorwaarden, waaraan cumulatief moet zijn voldaan:

de arbeider moet toegelaten zijn tot het werkloosheidstelsel ;

in alle gevallen van ontslag, behalve om dringende reden;

de arbeiders moeten de vereiste leeftijd hebben bereikt op de dag waarop zij worden ontslagen (laatste dag arbeidscontract);

de ontslagen arbeiders moeten uitdrukkelijk bekend maken van de mogelijkheid tot werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik te willen maken;

De arbeiders zullen van de werkloosheid met bedrijfstoeslag gebruik kunnen maken tot op de datum waarop hun rustpensioen ingang vindt.

 

HOOFDSTUK IV : Omkadering

Artikel 4

de Wet van 12 april 2011 houdende de aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012 (BS 30.03.2011)houdende diverse bepalingen (I),

het KB van 30 januari 2017 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag  en tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

de CAO 17: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders/arbeidsters indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003, nr. 17 tricies van 19 december 2006 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

de CAO 120: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 120 tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere arbeiders/arbeidsters die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017

de CAO 121: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 121 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere arbeiders/arbeidsters die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017

de CAO 122  :  de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2017 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan woerden toegekend aan sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen

de CAO 124: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 124 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere arbeiders/arbeidsters met een lange loopbaan die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017

de CAO 125: de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 125 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere arbeiders/arbeidsters met een lange loopbaan die worden ontslagen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017

 

HOOFDSTUK V – Beschikbare stelsels

1. Lange loopbaan (cao’s 124 / 125)

Artikel 5

Komen in aanmerking voor dit stelsel :

2017: de arbeider die een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen en ontslagen wordt vóór 01.01.2018 (kennisgeving) moet de leeftijd van 58 jaar of ouder bereikt hebben op uiterlijk 31 december 2017 en op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

2018: de arbeider die een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen en ontslagen wordt vóór 01.01.2019 (kennisgeving), moet de leeftijd van 59 jaar of ouder bereikt hebben op uiterlijk 31 december 2018 en op het ogenblik van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

2. Zwaar beroep (cao 120)

Artikel 6

Komen in aanmerking voor dit stelsel :

2017: de arbeiders die  de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben (op het ogenblik van het beëindigen van hun arbeidsovereenkomst), een beroepsloopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen en gewerkt hebben in een zwaar beroep:

hetzij 5 jaar gedurende de laatste 10 jaar

hetzij 7 jaar gedurende de laatste 15 jaar

2018: de arbeiders die de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben (op het ogenblik van het beëindigen van hun arbeidsovereenkomst),  een loopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen en gewerkt hebben in een zwaar beroep:

hetzij 5 jaar gedurende de laatste 10 jaar

hetzij 7 jaar gedurende de laatste 15 jaar

Als zwaar beroep wordt enkel erkend :

het werken in wisselende ploegen

het werken in onderbroken diensten

het werken in een stelsel van nachtarbeid in de zin van CAO n°46 van de NAR

3. 20 jaar nachtarbeid (cao 120)

Artikel 7

Komen in aanmerking voor dit stelsel :

2017: de arbeiders die de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben (op het ogenblik van het beëindigen van hun arbeidsovereenkomst),  een beroepsloopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen enminimum 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties, zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr 46 van de NAR.

2018: de arbeider moet de leeftijd van 59 jaar bereikt hebben (op het ogenblik van het beëindigen van hun arbeidsovereenkomst), een beroepsloopbaan van 33 jaar kunnen bewijzen en minimum 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregeling met nachtprestaties, zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr 46 van de NAR

Artikel 8

Verlenging sectorale cao

Op basis van de sectorale cao van 20 november 2014 (nr 125621/co/140) en in functie van artikel 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2017 (BS 13.02.2017), kan de leeftijd voor het SWT behouden worden op 60 jaar, indien de voldoet aan de volgende gelijktijdige voorwaarden :

Ontslagen zijn na de geldigheidsduur van de bovenvernoemde sectorcao van 20 november 2014

uiterlijk op het einde van de arbeids-overeenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van bovenvernoemde sectorcao van 20 november 2014 de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben

het volgend beroepsverleden kunnen bewijzen, uiterlijk op het einde van hun arbeids-overeenkomst en tijdens de geldigheidsperiode van bovengenoemde cao van 12 december 2014:

40 jaar voor de arbeiders

31 jaar voor de arbeidsters

 

HOOFDSTUK VI : Geldigheidsduur

Artikel 9

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  1 januari 2017 en is geldig tot 31 december 2018.

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.