Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de CAO van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.   77978 19.12.2005      
K.B.     22.03.2006 B.S. 23.05.2006 26194

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

§3.

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocol akkoord voor de jaren 2005-2006.

HOOFDSTUK III. Toepassingsmodaliteiten

Artikel 3.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft betrekking op de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer op datum van 25 januari 1985 (KB van 22 april 1985) welke de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaarneming en hun aanverwante activiteiten” herneemt.

Artkel 4.

A. Bijkomende toelage voor werkloosheid

“In uitvoering van de bepalingen van artikel 25 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985) wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid zoals bedoeld in de artikelen 5 en 6 van dezelfde statuten, als volgt vastgesteld, per dag van gedeeltelijke werkloosheid voor economische redenen:

4,20 EUR in een vijfdagen week;

3,50 EUR in een zesdagen week.

Enkel de werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P, hebben recht op deze toelage.

Artikel 5.

B. Bijkomende toelage voor ziekte

Artikel 3 van de voormelde CAO van 25 juli 1986,  wordt vervangen door de volgende bepalingen:

“In uitvoering van dezelfde statutaire bepalingen, vermeld in artikel 2, worden de bedragen van de bijkomende toelage voor ziekte, bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de statuten van genoemd Fonds, als volgt vastgesteld:

aan de zieke werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P en welke gewaarborgd maandinkomen genieten, wordt voor de 23 kalenderdagen die het gewaarborgd weekinkomen opvolgen een dagelijkse bijkomende toelage betaald van:

1,20 EUR per werkdag in de vijfdagenweekregime

1,00 EUR per werkdag in een zesdagenweekregime

Na de periode van gewaarborgd maandinkomen een dagelijkse toelage van:

2,40 EUR per werkdag in een vijfdagenweekregime

2,00 EUR per werkdag in een zesdagenweekregime

HOOFDSTUK IV. Opheffingsbepalingen

Artikel 6.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt artikel 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”, algemeen verbindend verklaard bij KB van 10 oktober 1986 (BS van 5 november 1986); gewijzigd bij CAO van 8 juli 1993, algemeen verbindend verklaard bij KB van 31 mei 1994 (BS van 23 augustus 1994); gewijzigd bij CAO van 12 juni 2001, algemeen verbindend verklaard bij KB van 5 november 2002 (BS van 15 januari 2003); gewijzigd bij CAO van 26 november 2003, algemeen verbindend verklaard bij KB van 12 mei 2004 (BS van 23 juni 2004)

HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur

Artikel 7.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.  Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bijeen ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité van het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.  De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

 

 

 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003

 

Collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van de CAO van 12 juni 2001 houdende de wijziging van de CAO van 25-07-1986 tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

§1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en behoren tot de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten alsook op hun werklieden.

§2.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt bedoeld onder:

“verhuizing”: elke overbrenging van installaties van de ene plaats naar de andere, onder meer: privé, kantoren, magazijnen, werkplaatsen, beurzen, fabrieken, tentoonstellingen, enz. … met inbegrip van alle begeleidende werkzaamheden, zoals inpak, uitpak, monteren, demonteren zonder dat deze opsomming limitatief is;

“meubelbewaring”: de opslagplaatsen voor meubelen en andere voorwerpen die dezelfde of gelijkaardige speciale bewaringsinstallaties vergen;

“aanverwante activiteiten”: elk goederenvervoer dat het gebruik vereist van voertuigen die speciaal uitgerust zijn zoals voor het vervoer van meubelen en om de beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen van diverse goederen zoals nieuwe meubelen, kunstvoorwerpen, elektrische huishoudapparaten, archieven, enz.…;

“voertuigen speciaal uitgerust voor het vervoer van meubelen”: elk voertuig met vast of beweegbaar koetswerk, niet buigzaam, waterdicht, binnenin voorzien van vastsnoeringsmateriaal, van een stuwinrichting, behoorlijk gebouwd voor het vervoer van verhuizingen en uitgerust met klein stuw- en beschermingsmaterieel, zoals dekens, kisten, elk ander soortgelijk materieel, enz. …

§3.

Onder “werklieden” wordt bedoeld de werklieden en werksters.

HOOFDSTUK II. Juridisch kader

Artikel 2.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het protocol akkoord van 2003-2004.

HOOFDSTUK III. Bedragen van de toelagen

Bijkomende toelage voor werkloosheid

Artikel 3.

In uitvoering van de bepalingen van artikel 25 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985) wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid, bedoeld in de artikelen 5 en 6 van dezelfde statuten, als volgt vastgesteld, per dag van gedeeltelijke werkloosheid voor economische redenen:

3,00 EUR in een vijfdagen week;

2,50 EUR in een zesdagen week.

Enkel de werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P, hebben recht op deze toelage.

HOOFDSTUK IV. Terugbetaling van de toelagen

Artikel 4.

Artikel 15, b) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het Vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985) wordt door de volgende bepaling vervangen:

“b) van 100 % van de bijkomende toelagen voor de werkloosheid betaald in uitvoering van de bepalingen van de artikelen 5 en 6 hierboven met een maximum aantal werkloosheidsdagen per kalenderjaar gelijk aan 8 % van het totaal tijdens het voorgaande jaar in de afdeling “verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” van de onderneming gepresteerde dagen, zonder veertig dagen per werknemer te overtreffen;”

HOOFDSTUK V. Geldigheidsduur

Artikel 5.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2004 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.  Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bijeen ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van het Paritair Comité van het Vervoer, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.  De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”

rechtsbron nummer reg.nr. rechtsbrondatum gepubliceerd in publicatiedatum pagina
C.A.O.     25.07.1986      
C.A.O.   65012/co/140.5 26.11.2002      

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing :

op de werklieden en werksters die verhuizingen verrichten, werken in meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten en die afhangen van het Paritair Comité voor het vervoer, in ondernemingen waarmee zij gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst;

op de werkgevers die de werklieden en werksters onder punt 1 bedoeld, in dienst hebben.

Hoofdstuk II : Bedragen van de toelagen

A. Bijkomende toelage voor werkloosheid.

Art.2

In uitvoering van de bepalingen van artikel 25 van de statuten vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten” en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 april 1985 (Belgisch Staatsblad van 30 mei 1985) wordt de bijkomende toelage voor werkloosheid, bedoeld in de artikelen 5 en 6 van dezelfde statuten, als volgt vastgesteld, per dag van gedeeltelijke werkloosheid voor economische redenen :

[voor de meerderjarige werklieden en werksters :

86 F in een vijfdagenweek;

72 F in de Engelse week.

voor de minderjarige werklieden en werksters :

60 F in een vijfdagenweek;

50 F in een Engelse week.] (gewijzigd bij c.a.o. 08.07.1993)

Enkel de werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P, hebben recht op deze toelage.

B. Bijkomende toelage voor ziekte.

Art.3

In uitvoering van dezelfde statutaire bepalingen, vermeld in artikel 2, worden de bedragen van de bijkomende toelage voor ziekte, bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de statuten van genoemd Fonds, als volgt vastgesteld:

aan de zieke werklieden en werksters, dragers van een verhuizerskaart P en welke gewaarborgd maandinkomen genieten, wordt betaald :

een dagelijkse bijkomende toelage van :

40 frank per werkdag in de vijfdagenweek;

34 frank per werkdag in de Engelse week, gedurende de periode dat zij recht hebben op het gewaarborgd maandinkomen, het is te zeggen de 23 kalenderdagen die het gewaarborgd weekinkomen opvolgen.

een dagelijkse toelage van :

93 frank per werkdag in de 5 dagenweek,

77,50 frank per werkdag in de Engelse week, na de periode van het gewaarborgd maandinkomen.

Deze bijkomende toelage voor ziekte wordt uitbetaald door de werkgever aan de werkman of de werkster en wordt hem door het Fonds terugbetaald tegen afgifte van een document, waarvan de modaliteiten door de Raad van Beheer worden vastgesteld, vergezeld van het attest van het ziekenfonds bij dewelke de werkman of de werkster is aangesloten.

De vergoeding voor de arbeidsongeschiktheid voor éénzelfde oorzaak mag de ononderbroken periode van zes maanden niet overschrijden, het gewaarborgd weekinkomen en het gewaarborgd maandinkomen inbegrepen.

C. Toelage van vertrek wegens op pensioen, brugpensioen of brugrust pensioenstelling.

Art.4

[In uitvoering van dezelfde statutaire bepalingen, vermeld in artikel 2, wordt het bedrag van de toelage voor vertrek wegens op pensioen- of brugpensioenstelling, bedoeld in de artikelen 9 en 10 van de statuten van genoemd fonds, als volgt vastgesteld : elke werkman of werkster, die met pensioen of brugpensioen gaat, heeft recht op een vergoeding van 1.000 F per jaar anciënniteit in de sector met een maximum van 16.000 F.

Deze toelage wordt betaald door de werkgever en wordt hem door het fonds terugbetaald, tegen afgifte van een document, waarin verklaard wordt dat de werkman of werkster wettelijk op pensioen of brugpensioen gesteld is.] (gewijzigd bij c.a.o. 08.07.1993)

D. Tegemoetkoming bij overlijden.

Art.5

[In uitvoering van dezelfde statutaire bepalingen, vermeld in artikel 2, wordt de tegemoetkoming bij overlijden, bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de statuten van genoemd fonds, als volgt vastgesteld : bij overlijden van een werkman of werkster, drager van een verhuiskaart P, ten gevolge van een ziekte of een ongeval verschillend van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk, wordt aan de personen die de begrafeniskosten dragen een bedrag van 50.000 F toegekend.

Deze tegemoetkoming wordt betaald door de werkgever en wordt hem door het fonds terugbetaald, tegen afgifte van een document, waarvan de modaliteiten worden vastgesteld door zijn raad van beheer, vergezeld door een uittreksel van de overlijdensakte.

Bij overlijden van een werkman of werkster, drager van een verhuizerskaart P, ten gevolge van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk, wordt, aan de rechthebbenden, een bedrag van 100.000 F toegekend door de verzekeringsmaatschappij die dit risico dekt.] (gewijzigd bij c.a.o. 08.07.1993)

E. Aanvullende sociale toelage.

Art.6

[Ter uitvoering van dezelfde statutaire bepalingen, vermeld in artikel 2, wordt de aanvullende sociale toelage, bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de statuten van genoemd Fonds, als volgt vastgesteld : de werkman of werkster, drager van een verhuizerskaart P, die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld door de statuten, heeft recht op een jaarlijkse aanvullende sociale toelage van 3.500 F voor het dienstjaar 1997, uitbetaalbaar in 1998.

Deze toelage wordt aan hun aangesloten leden uitbetaald door de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden. Deze organisaties kunnen de terugbetaling ervan bekomen bij het fonds overeenkomstig de door de raad van beheer van het fonds bepaalde modaliteiten.] (gewijzigd bij c.a.o. 27.06.1997)

Hoofdstuk III : Bijdrage van de werkgevers

Art.7

[De bijdrage van de werkgevers, zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten van het Sociaal Fonds, wordt als volgt vastgesteld :

1 ste kwartaal 2003 : l,07 %

2de kwartaal 2003 : 1,07 %

3de kwartaal 2003 : 1,47 %

4de kwartaal 2003 : 1,47 %

vanaf het 1 ste kwartaal van 2004 : 1,27 % van de lonen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 108 %.] (gewijzigd bij c.a.o. 26.11.2002)

Hoofdstuk IV : Geldigheid

Art.8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 1986 voor de duur van één jaar. De duur ervan wordt telkens met één jaar verlengd, behalve bij opzegging door één der partijen, zes maanden voor de vervaldag. Deze opzegging moet bij een ter post aangetekende brief worden betekend aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer.

Art.9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 1985, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer tot vaststelling van de bedragen van de toelagen en tegemoetkomingen ten gunste van de werklieden en werksters en van de bijdrage van de werkgevers voorzien in de statuten van het “Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten”, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 juli 1985, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 september 1985.