Paritair comité voor het vervoer en de logistiek

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2017 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het recht op tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing:

Op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en die behoren tot het Paritair Subcomité voor de verhuizing;

Op de arbeiders/arbeidsters die worden tewerkgesteld door de in 1) bedoelde werkgevers.

Met “arbeiders” wordt hierna bedoeld: de arbeiders en arbeidsters  tewerkgesteld in de sector van de verhuizingen

HOOFDSTUK II. omkadering en begrippen 

Artikel 2.

Deze CAO wordt afgesloten in toepassing van :

De CAO 103 : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de CAO nr. 103bis van 27 april 2015, en door de CAO nr. 103ter van 20 december 2016

De CAO 127: de collectieve arbeidsovereenkomst  nr.127, gesloten in de  NAR op 21 maart 2017, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar , voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Het koninklijk besluit van 30 december 2014 : Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van Hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaan-vermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1)

Met arbeiders wordt bedoeld : de arbeiders en arbeidsters van de in artikel 1 genoemde ondernemingen.

 

HOOFDSTUK III. Tijdskrediet met motief 

Artikel 3.
§1. De arbeiders hebben een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering  tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103ter  artikel 3 §2.

§2. De arbeiders hebben een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 51 maanden voor het verlenen van zorgen, zoals voorzien in de bovengenoemde CAO 103ter  artikel 3, §1, met name :

Om te zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar

Om palliatieve verzorging te verlenen

Voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een minderjarig zwaar ziek gezins- of familielid, zoals gedefinieerd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (1)

§3. In toepassing van artikel 3 van de CAO 103ter, wordt het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering uitgebreid met een bijkomend recht tot maximum 51 maanden om zorg te dragen voor een eigen gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar en om het verlenen van bijstand aan een eigen minderjarig zwaar ziek kind of aan een minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, zoals gedefinieerd in artikelen  2 en 3  van het KB Het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Artikel 4

De perioden van voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering met motief, mogen samen niet meer dan  51 maanden bedragen.

 

HOOFDSTUK IV. Landingsbanen

 

Artikel 5

Landingsbaan lange loopbaan (35 jaar beroepsverleden), zwaar beroep, en 20 jaar nachtarbeid

In toepassing van de cao 127 – afdeling 1 van de NAR, wordt het recht op uitkering vanaf 55 jaar geopend voor de arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse of 4/5de betrekking, mits zij :

Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkenden kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, §3 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Ofwel voorafgaand aan de landingsbaan gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar, actief zijn geweest in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, §1 van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag,

Ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties (zoals bedoeld in artikel 1 van de CAO nr. 46 van 23 maart 1990) en dit eveneens in de zin van artikel 3 §1 van het KB van 03.05.2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Artikel 6

Landingsbaan lange loopbaan (30 jaar beroepsverleden) en zware arbeidsregelingen

Voor de arbeiders die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen met 1/5de wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht, indien zij een beroepsloopbaan van tenminste 30 jaar kunnen bewijzen (artikel 8 §3, 2de lid van de CAO 103bis van de NAR).

Voor de arbeiders die hun voltijdse arbeidsprestaties verminderen tot 1/5de of hun arbeidsprestaties verminderen tot 1/2de,  wordt de leeftijd voor het recht op de landingsbaan op 50 jaar gebracht, indien zij voorafgaand aan de landingsbaan actief zijn geweest in een zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar en dit in de zin van artikel 3 §1  van het KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Artikel 7

De drempel waarvan sprake in artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, wordt vastgesteld op 5% van het aantal werknemers die hoofdzakelijke handenarbeid verrichten, uitsluitend door deze op te nemen.

HOOFDSTUK V – Vlaamse aanmoedigingspremies

Artikel 8

In uitvoering van artikel 3 van het Besluit van 1 maart 2002 (BS 20 maart 2002) van de Vlaamse Regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector – zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 20 juni 2003 (BS 24.07.2003), 25 maart 2005 (BS 03.05.2005), 19 december 2008 (BS 06.03.2009), 20 maart 2009 (BS 31.03. 2009) en 5 juli 2013 (BS 06.08.2013) – voorzien de ondertekenende partijen de toepassing van de maatregelen bedoeld in de volgende artikelen van het voornoemd besluit:

artikel 6: aanmoedigingspremie in het kader van het opleidingskrediet;

artikel 10: aanmoedigingspremie in het kader van het zorgkrediet;

artikel 13: ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering

Artikel 9

Voor alles wat in onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst niet uitdrukkelijk geregeld wordt, zijn de CAO 103 (bis, ter) en de hiermee samenhangende vigerende reglementeringen van toepassing.

HOOFDSTUK VI : Geldigheidsduur

Artikel 11

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op  1 januari 2017 – met uitzondering van de artikels 3 en 4, die in uitvoering van de CAO 103ter van de NAR, slechts van toepassing zijn vanaf 1 april 2017 – en is geldig tot 31 december 2018.

§2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair comité voor het Wegvervoer en de Logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

§3. Deze CAO vervangt de cao van 22 mei 2014 betreffende het tijdskrediet, de invoering van het recht op een landingsbaan en complementaire uitbreiding van het tijdskrediet met motief voor de werknemers tewerkgesteld in de subsector voor verhuisondernemingen (registratienummer 123060/CO/ 140).